Circulars

Actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social 2023

13/01/2023

Circular 3/2023

El Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, desenvolupa les previsions contingudes en la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. Va entrar en vigor el dia de la seva publicació al BOE, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2023.

En general, la revalorització de les pensions i altres prestacions abonades per la Seguretat Social, és del 8,5 per cent.

Les pensions d'incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, sempre que siguin prèvies a l'1 de gener de l'any 2023 es revaloraran, així mateix, en un 8,5 per cent. No poden ser concurrents amb altres pensions.

L'import de la pensió estarà limitat a la quantitat de 3.058,81 euros mensuals, sens perjudici de les pagues extraordinàries que puguin correspondre. A aquests efectes, la quantia, amb dret a percebre menys o més de 14 pagues a l'any, no pot superar els 42.823,34 euros anuals.

Igualment, es fixa una revaloració del 8,5 per cent de les quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, així com de les pensions no concurrents de l'extingit Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i de les pensions de Classes Passives.

Detallem a continuació el quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l'any 2023.

Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l'any 2023

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: Unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació

 

Titular amb seixanta-cinc anys.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Titular menor de seixanta-cinc anys.

12.682,60

10.256,40

9.695,00

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa.

20.290,20

16.445,80

15.610,00

Incapacitat permanent

 

Gran invalidesa.

20.290,20

16.445,80

15.610,00

Absoluta.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Total: Titular amb seixanta-cinc anys.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

12.682,60

10.256,40

9.695,00

Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.

8.082,20

8.082,20

8.012,20

Parcial del règim d'accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Viduïtat

 

Titular amb càrregues familiars.

12.682,60

Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

10.963,40

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

10.256,40

Titular amb menys de seixanta anys.

8.306,20

 

Classe de pensió

Euros/any

Orfandat

 

Per beneficiari.

3.353,00

Per beneficiari menor de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

6.592,60

En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 8.306,20 euros/any distribuïts, si s'escau, entre els beneficiaris.

Prestació d'orfandat

Un beneficiari.

9.800,00

Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris.

16.520,00

En favor de familiars

Per beneficiari.

3.353,00

Si no hi ha vidu ni orfes pensionistes:

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys.

8.099,00

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys.

7.632,80

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 4.953,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris.