Circulars

Ajuts extraordinaris en l’àmbit de la restauració afectada econòmicament per la COVID-19

04/04/2022

Circular 10/2022

L'objecte d'aquests ajuts extraordinaris és reactivar el sector de la restauració  afectat per les restriccions imposades  el 23 de desembre de 2021, el 4 de gener i el 19 gener de 2022,  per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. Les restriccions  varen afectar econòmicament aquesta activitat durant  un llarg període de temps.

Passem a fer un resum d'aquests ajuts:

Bases: RSL (DOGC 29-03-2022)

Termini sol·licituds: es determinarà a la convocatòria corresponent (pendent)

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari

Les sol·licituds  s'han  de presentar  segons  el  model normalitzat  disponible a (http://canalempresa.gencat.cat),(http://ccam.gencat.cat),(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/)

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció.

Persones beneficiàries: els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

S'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions.

Requisits específics: caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el sol·licitant es titular d'un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el número de treballadors segons les dades que constin a la TGSS (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

Quantia: l'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

  • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros
  • Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros
  • Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros