Circulars

Canal de denúncies per a empreses de més de 50 treballadors

06/03/2023

Circular 4/2023

En el BOE del 21 de febrer, es publica la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Entra en vigor el 13 de marzo de 2023.

1) Finalitat:

La seva finalitat és protegir les persones físiques que informin, d'infraccions penals i administratives greus i molt greus del nostre ordenament jurídic, comprenent totes aquelles que impliquin pèrdua econòmica per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social i les infraccions de Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

 2) Aplicació:

Serà aplicable als informants que treballin tant en el sector privat com en el públic, comprenent a:

 • empleats públics o treballadors per compte d'altri;
 • autònoms;
 • accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa;
 • qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

També s'aplicarà a:

 • informants, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació i a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual;
 • representants legals de les persones treballadores;
 • persones físiques que, en el marc de l'organització en la qual presti serveis l'informant, i es relacionin amb ell;
 • persones físiques relacionades amb l'informant i que puguin sofrir represàlies;
 • persones jurídiques, per a les quals mantingui relació en un context laboral.


3) Via:

La via preferent, però no exclusiva ni excloent, per a canalitzar les informacions serà el Sistema intern d'informació, que comptarà amb un «Responsable del Sistema».

A més dels canals interns, les informacions podran realitzar-se per canals externs.


4) Obligacions:

Estan obligades a implantar-ho, totes aquelles empreses que tinguin més de 50 treballadors.

La informació de la presumpta infracció es traslladarà per escrit o verbalment. A sol·licitud de l'informant, també podrà presentar-se mitjançant reunió presencial en un termini màxim de 7 dies.

Les empreses obligades hauran de comptar amb un llibre-registre de les rebudes i de les recerques internes al fet que hagin donat lloc, garantint la confidencialitat..

 

5) Termini:

El termini establert per a la seva implantació és, fins al 13 de juny de 2023. En el cas d'empreses amb 249 treballadors o menys podran fer-ho fins a l'1 de desembre de 2023.

6) Sancions:

Les sancions podrien aconseguir en cas d'infraccions molt greus:

 • Multes de fins a 1.000.000 d'euros per a les persones jurídiques i 300.000 euros per a les persones físiques.
 • Amonestacions públiques.
 • Prohibició d'obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini de 4 anys i contractar amb el sector públic durant un termini de tres anys.