Circulars

Complement econòmic accés a la jubilació demorada

22/05/2023

Circular 7/2023

El Reial decret 371/2023 publicat en el BOE 17/05/2023 i amb entrada en vigor el 18 de maig de 2023, desenvolupa el règim jurídic del complement econòmic establert en l'art. 210.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en els supòsits d'accés a la jubilació “demorada”, modificat per la Llei 21/2021.

Tenen dret a aquest complement econòmic, les persones que accedeixin a la pensió de jubilació en una edat superior a l'edat ordinària de jubilació aplicable en el seu cas, sempre que en complir aquesta edat haguessin reunit el període mínim de cotització (15 anys).

La persona interessada disposarà de les següents opcions:

  1. Un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l'edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió.

  2. Una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l'edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió.

  3. Una opció mixta consistent en una combinació de les opcions 1 i 2. Les persones interessades podran optar per aquesta modalitat de pagament mixta quan acreditin, almenys, dos anys complets cotitzats entre la data en què van complir l'edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió de jubilació, sempre que en complir aquesta edat s'hagués reunit el període mínim de cotització.

Les regles de determinació d'aquesta modalitat mixta són les que segueixen:

3.1. Per al còmput del període cotitzat a considerar, es tindran en compte anys complets, sense que s'equipari a un any la fracció d'aquest.

3.2. Quan entre la data de compliment de l'edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió de jubilació s'acrediti un període de dos a deu anys complets cotitzats, el complement consistirà en la suma de:

  • Un percentatge addicional del 4% per cada any de la meitat d'aquest període, prenent el nombre enter inferior.
  • Una quantitat a tant alçat per la resta del període considerat.

3.3. Quan entre la data de compliment de l'edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió s'acrediti un període d'onze o més anys complets cotitzats, el complement consistirà en la suma de:

  • Una quantitat a tant alçat per cinc anys d'aquest període.
  • Un percentatge addicional del 4% per cadascun dels anys restants.

Qualsevol que sigui la modalitat escollida, per al còmput del període cotitzat a considerar, no es tindran en compte els períodes de permanència en situacions assimilades a la d'alta que no comportin treball efectiu.

L'article 6 del RD 371/2023 estableix les regles a tenir en compte a l'efecte d'aplicar la incompatibilitat de la percepció del complement econòmic amb l'accés a l'envelliment actiu.

Quantia de la pensió:

Quan s'accedeixi a la pensió de jubilació a una edat superior a la que resulti d'aplicar en cada cas el que s'estableix en l'article 205.1.a), sempre que en complir aquesta edat s'hagués reunit el període mínim de cotització establert en l'article 205.1.b), es reconeixerà a l'interessat per cada any complet cotitzat que transcorri des que va reunir els requisits per a accedir a aquesta pensió, un complement econòmic que s'abonarà d'alguna de les següents maneres, a elecció de l'interessat:

  • Un percentatge addicional del 4 per cent per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió.
  • Una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió, la quantia de la qual vindrà determinada en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades segons una fórmula de càlcul.
  • Una combinació de les opcions anteriors en els termes que es determini reglamentàriament.

L'elecció es durà a terme per una sola vegada en el moment en què s'adquireix el dret a percebre el complement econòmic, no podent ser modificada amb posterioritat. De no exercitar-se aquesta facultat, s'aplicarà el complement contemplat en la lletra a).

La percepció d'aquest complement és incompatible amb l'accés a l'envelliment actiu regulat en l'article 214.

El benefici establert en aquest apartat no serà aplicable en els supòsits de jubilació parcial, ni en el de jubilació flexible,  ni en els supòsits d'accés a la jubilació des d'una situació assimilada a l'alta.