Circulars

Convocatòria anticipada 2022 per a les subvencions destinades a la contractació

24/01/2022

Circular 5/2022

Els presentem un Resum de dues resolucions EMT 3840/2021 i EM3862/2021, que implementades pel SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya), possibiliten la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys la primera, i la contractació de persones joves en situació d'atur, la segona. Ambdues estan dissenyades per a fer front a la situació econòmica generada per la COVID. Es pretén minvar les pitjors conseqüències econòmiques i socials derivades de l'ampli ventall de restriccions establertes per a contenir la propagació de la pandèmia.

1) Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys

Bases: ORDRE EMT/214/2021 (DOGC 22-11-2021)

Convocatòria anticipada 2022: RSL EMT/3840/2021 (DOGC 29-12-2021)

Termini sol·licituds: comença el 10-01-2022 a les 9.00 hores i finalitza el dia 31-05-2022, a les 15.00 hores.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d'un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball, dins dels marges establerts en el paràgraf anterior.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l'entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar des de la data d'inici de l'últim contracte.

Sol·licituds i altres tràmits, s'han de presentar segons models normalitzats disponibles en: https://web.gencat.cat/en/tramits/index.html i en (http://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/index.html) 

Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics. Concretament en el tràmit “Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys”

Objecte: subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys, en el marc de les actuacions previstes en la base 2.1.a) “foment de la contractació” de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ).

Beneficiàries: les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya que preveu la base 3.1, lletres b, c i e de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021:

 • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

Requisits per a obtenir la condició de persona o entitat beneficiària: entre altres

 • Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajudes públiques o privades per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, amb la finalitat d'informar sobre la concurrència d'ajudes per a la mateixa activitat.

 • No haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la qual contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

Actuacions subvencionables en la present convocatòria: En aquesta convocatòria són subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

En el cas de contractes per a obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de l'obra i servei és com a mínim de 12 mesos.

No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l'aprenentatge i els contractes en pràctiques.

Els contractes han de celebrar-se a temps complet i tenir el centre de treball situat a Catalunya. Aquestes condicions no poden alterar-se durant el període subvencionable.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No se subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

Per a aquesta convocatòria s'estableix un número màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.

Termini d'execució: El termini d'execució de les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'inicia l'endemà de la data de publicació en el DOGC d'aquesta Resolució de convocatòria (30-12-2021) i finalitza el 31 de desembre de 2022.

Persones destinatàries d'aquesta convocatòria:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones parades de llarga durada.

S'entén per persona parada de llarga durada la persona demandant d'ocupació, en situació de desocupació o no donada d'alta en la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els últims 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Aquestes persones han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació i han de tenir capacitat per a formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

 • Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites en l'oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació.
 • Les entitats sol·licitants han de dirigir a l'oficina de Treball a les persones seleccionades que no estiguin inscrites o que la seva demanda d'ocupació no estigui activa a fi que s'inscriguin i/o regularitzin la demanda.
 • Tots els requisits i les condicions previstes en aquest article han de poder-se acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.
 • La selecció de les persones destinatàries la realitzarà la persona o entitat beneficiària mitjançant una oferta d'ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà de selecció que consideri adequat.

Quantia: del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és l'SMI per al 2021 (RD 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos en la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.


2) Subvencions per a la contractació de persones joves

Bases: ORDRE EMT/214/2021 (DOGC 22-11-21)

Termini sol·licituds: comença el 31-12-2021 a les 9.00 hores i finalitza el dia 31-03-2022, a les 15.00 hores.

Les sol·licituds i altres tràmits associats, s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics.

Sol·licituds i altres tràmits, s'han de presentar segons models normalitzats, disponibles en:
https://web.gencat.cat/en/tramits/index.html i en http://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/index.html 

Objecte: subvencions destinades a la contractació de persones joves i contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat, previstes a l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur.

Beneficiàries: les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya que preveu la base 3.1, lletres c i e de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021:

 • Les cooperatives de treball associat.
 • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

Quantia: mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 €. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 € per a un contracte de 12 mesos.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és l'SMI per a 2021 (RD 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos en la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per a aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1

A) CONTRATACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D'ATUR

Convocatòria anticipada 2022: RSL EMT/3862/2021 (DOGC 30-12-21)

Les sol·licituds han de presentar-se en els llocs, pels mitjans i amb la documentació a la qual fan referència les bases, buscant el tràmit Foment de la contractació en pràctiques de joves en situació d'atur (SOC contractació pràctiques)

Actuacions subvencionables: es consideraran actuacions subvencionables els contractes de la modalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d'un any en jornada a temps complet.

Persones destinatàries: per a aquesta convocatòria les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els següents requisits específics:

a) Estar inscrites en l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.

b) Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions han de poder-se acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden buscar i seleccionar a la persona treballadora destinatària de l'ajuda mitjançant una oferta d'ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis, d'acord amb les condicions exigides en la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà d'ofici, el compliment de les condicions que exigeix aquesta base, de manera prèvia a l'atorgament de la subvenció

Termini d'execució: Les accions subvencionables poden iniciar-se un mes abans de la publicació d'aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

Sense perjudici que aquest últim termini es vegi afectat pels supòsits d'interrupció dels contractes en pràctiques regulats en l'article 11.1b del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.


B) CONTRACTACIÓ PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D'ATUR

Convocatòria anticipada 2022: RSL EMT/3861/2021 (DOGC 30-12-21)

Les sol·licituds han de presentar-se en els llocs, pels mitjans i amb la documentació a la qual fan referència les bases, buscant el tràmit Foment de la contractació de joves en situació d'atur (SOC Contractació)

Actuacions subvencionables: es consideraran actuacions subvencionables els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d'un any en jornada a temps complet.

Persones destinatàries: han de ser persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

a) Estar inscrites en l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DENO) i amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

b) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d'entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

Tots els requisits i les condicions han de poder-se acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

Les entitats beneficiàries poden buscar i seleccionar a la persona treballadora destinatària de l'ajuda mitjançant una oferta d'ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos propis, d'acord amb les condicions exigides en la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà d'ofici, el compliment de les condicions que exigeix aquesta base, de manera prèvia a l'atorgament de la subvenció.

Termini d'execució: Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució poden iniciar-se un mes abans de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.