Circulars

Cotització a la Seguretat Social 2024

05/02/2024

Circular 3/2024

El decurs parlamentari de la present Legislatura i en particular, el darrer rebuig del Projecte de Llei d'Amnistia, endarrerirà l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat que encara no han estat presentats pel Govern Central en seu parlamentària. Estem doncs, en una situació de pròrroga pressupostària que no saben fins quan es pot allargar. Cal aplicar l'article 122 de la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals per l'any 2023. Es prorrogaran durant l'any 2024 les bases i els tipus de cotització   a la  Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, FOGASA i formació professional per a l'exercici 2023.

El Reial decret-llei 8/2023 estableix amb caràcter transitori les pertinents disposicions fins que s'aprovin els nous Pressupostos quan ho decideixi el Congrés de Diputats i el Senat.

L'Ordre PJC/51/2024, publicada al BOE del 30 de gener de 2024, desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2024, amb efectes des del dia 1 de gener de 2024. Volem remarcar el que segueix:

  • Per a l'exercici 2024, i fins a l'aprovació de la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les BASES MÍNIMES de cotització, dels grups de cotització dels règims que les tinguin establertes, s'incrementaran automàticament en el mateix percentatge que ho faci l'SMI incrementat en un sisè, quan s'aprovi el corresponent Reial decret d'increment de l'SMI. Aquesta ordre manté provisionalment la quantia de les bases mínimes del 2023.

  • Les BASES MÀXIMES de cada categoria professional i el TOPE MÀXIM de les bases de cotització s'han incrementat un 5%.

  • La cotització corresponent al MECANISME D'EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) serà de 0,70 punts percentuals.


Heus aquí una síntesi de  les principals novetats de les quanties:

1) Règim General de la Seguretat Social (RGSS):

La base màxima de cotització per contingències comunes s'incrementa un 5%, i queda establerta en 4.720,50 €/mensuals per als grups de cotització 1 a 7, i per als grups 8 a 11 en 157,35 €/dia.

Es mantenen els tipus de cotització existents, així com els tipus de cotització addicional per hores extraordinàries.

Per al MEI, s'aplicarà el 0,70% sobre la base de cotització per contingències comunes (0,58% a càrrec de l'empresa i el 0,12% a càrrec del treballador). També aplicable als artistes i als professionals taurins.

 
2) Cotització Sistema Especial per a Empleats de Llar establert al RGSS
:

Mentre s'aprova la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d’aquest any, des de l'1 de gener de 2024, els trams de retribució i les bases de cotització per contingències comunes del Sistema Especial per a Empleats de la Llar seran les de l'exercici 2023, a l'haver quedat suspès pel RD-llei 8/2023 l'aplicació del que disposa l'apartat 1.a).4rt de la disposició transitòria setzena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

El tipus de cotització per contingències comunes es manté en el 28,30%, i el 23,60% és a càrrec de l'ocupador i el 4,70% a càrrec de l'empleat.

Per al MEI, durant els períodes d’activitat s'aplicarà el 0,70% sobre la base de cotització per contingències comunes (0,58% a càrrec de l'empresa i el 0,12% a càrrec del treballador).


3) Règim Especial Seguretat Social treballadors per compte propi o autònoms (RETA):

El tipus de cotització per a les contingències comunes es manté al 28,30 %. Quan es tingui coberta la incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social, s'aplicarà una reducció a la quota que correspondria ingressar d'acord amb el tipus per a contingències comunes equivalent a multiplicar el coeficient reductor del 0,055 per aquesta quota.

El tipus de cotització per a les contingències professionals es manté a l'1,30%, la protecció per cessament d'activitat al 0,90%, la formació professional al 0,10%, i per al MEI el 0,70%.

Des de l'1 de gener del 2024, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels treballadors per compte propi o autònoms, la base màxima de cotització serà de 4.720,50 euros mensuals, que suposa un increment del 5%.

Durant l'any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:

 

Trams de rendiments net 2024

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

quota aprox.

(tipus 31,30%

Inclou MEI)

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda

Tram 1.

≤670

735,29

230,14

816,98

Tram 2.

>670 y ≤900

816,99

255,71

900

Tram 3.

>900 y <1.166,70

872,55

273,10

1.166,70

Taula general

Tram 1.

≥1.166,70 y ≤1.300

950,98

297,65

1.300

Tram 2.

>1.300 y ≤1.500

960,78

300,72

1.500

Tram 3.

>1.500 y ≤1.700

960,78

300,72

1.700

Tram 4.

>1.700 y ≤1.850

1.045,75

327,31

1.850

Tram5.

>1.850 y ≤2.030

1.062,09

332,43

2.030

Tram 6.

>2.030 y ≤2.330

1.078,43

337,54

2.330

Tram 7.

>2.330 y ≤2.760

1.111,11

347,77

2.760

Tram 8.

>2.760 y ≤3.190

1.176,47

368,23

3.190

Tram 9.

>3.190 y ≤3.620

1.241,83

388,69

3.620

Tram 10.

>3.620 y ≤4.050

1.307,19

409,15

4.050

Tram 11.

>4.050 y ≤6.000

1.454,25

455,18

4.720,50

 

Tram 12.

>6.000

1.732,03

542,12

4.720,50

No obstant, existeixen les següents particularitats:

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2023 hagueren sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de l'1 de gener de 2024 serà la sol·licitada sempre que es trobi en algun dels trams de les taules i compleixi el que està establert al Reial decret llei 13/2022.

L'Ordre PJC/51/2024 no fa referència a la possibilitat d'incrementar automàticament la base de cotització en un 8,6% als treballadors que hagin sol·licitat l'actualització automàtica de la base de cotització, sempre que es trobin en algun dels trams de les taules i compleixin el que estableix el Reial decret llei 13/2022, que sí que contemplava l'Ordre de cotització de l'any passat.

Els familiars del treballador autònom i els autònoms societaris d'una societat de capital o laboral inclosos en aquest règim especial no poden triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant l'any 2024. Per aplicar aquesta base de cotització mínima n'hi haurà prou amb haver figurat 90 dies en alta en aquest règim especial en qualsevol d’aquests supòsits.

Les persones treballadores autònomes que el 31/12/2022 cotitzessin per una base superior a la que els correspondria pels seus rendiments, i no hagin modificat la seva base durant el 2023, podran mantenir durant l'any 2024 aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

Els treballadors autònoms que, per raó d'un treball per compte aliè desenvolupat simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l'any 2024, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d'altri, tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés en què les cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

Ingrés de diferències de cotització:

Les diferències de cotització que s'haguessin pogut produir per l'aplicació d'aquesta ordre respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació directa que s'haguessin efectuat des de l'1 de febrer de 2024 podran ser ingressades sense recàrrec fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què la TGSS comuniqui l'actualització de les liquidacions de quotes afectades.

Les diferències de cotització que s'haguessin pogut produir per l'aplicació d'aquesta ordre respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació simplificada que des de l'1 de gener de 2024 s'haguessin efectuat seran liquidades sense cap recàrrec, una vegada es disposi de les dades, programes i aplicacions necessaris per determinar-los, i s'ingressaran mitjançant el sistema de domiciliació en compte.

Les diferències de cotització que s'haguessin pogut produir per l'aplicació d'aquesta ordre respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema d'autoliquidació que s'haguessin efectuat des de l'1 de gener de 2024 podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà el darrer dia del segon mes següent (març) al de la publicació d'aquesta ordre al BOE.