Circulars

El nou Registre Central de Titularitats Reals

02/10/2023

Circular 12/2023

Recollim en aquesta circular núm. 12 de CETEB una síntesi de les novetats que introdueix el Reial Decret 609/2023 (el “RD 609/2023”), pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals (el “RCTR”) i s'aprova el seu reglament (el “Reglament”), que va entrar en vigor el 19 de setembre de 2023.

 

Aquest Reial Decret es va aprovar el passat 11 de juliol per a complir amb la transposició de la Directiva 2018/843/UE (coneguda com la "Cinquena Directiva" sobre prevenció de blanqueig de capitals), establint a Espanya un nou registre central que identifica als titulars reals d'empreses i entitats.


1) Objecte i entitats obligades

El RCTR és un registre electrònic, central i únic en tot el territori nacional. El seu objectiu és recaptar i donar publicitat a la informació sobre la titularitat real de totes les empreses i entitats d'Espanya.

El RCTR serà gestionat pel Ministeri de Justícia i amb seu en la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (la “DGSJFP”). Així mateix, el funcionament del RCTC serà electrònic, tots els dies de l'any durant les 24 hores.

Les entitats que tindran l'obligació de declarar la seva titularitat real al RCTC (les “Entitats Obligades”) seran:

 • Les persones jurídiques espanyoles i entitats o estructures sense personalitat jurídica que tinguin la seu de la seva adreça efectiva o la seva activitat principal a Espanya o que estiguin administrades o gestionades per persones físiques o jurídiques residents o establertes a Espanya; i;

 • Entitats o estructures sense personalitat jurídica que, no sent gestionades o administrades des d'Espanya o un altre Estat de la Unió Europea, i no estant registrades per un altre Estat de la Unió Europea, pretenguin establir relacions de negoci, realitzar operacions ocasionals o adquirir béns immobles a Espanya.


2)
Subministrament d'informació al RCTR

Les dades que hauran de constar en el RCTR (la “Informació Requerida”) seran::

 1. Nom i cognoms;
 2. Data de naixement;
 3. Tipus i número de document identificatiu;
 4. País d'expedició del document identificatiu (en cas de no utilitzar-se el DNI o la targeta de resident a Espanya);
 5. País de residència;
 6. Nacionalitat;
 7. Criteri que qualifica a aquesta persona com a titular real (control de la propietat o òrgan de gestió);
 8. En cas de titularitats reals per propietat directa o indirecta d'accions o drets de vot, el percentatge de participació, amb inclusió, en el cas de propietat indirecta, de la informació sobre les persones jurídiques interposades i la seva participació en cadascuna d'elles; i
 9. Una adreça de correu electrònic vàlida, a l'efecte de l'enviament d'avisos de posada a la disposició de possibles notificacions per mitjans electrònics.

El RCTR obtindrà la Informació Requerida de les següents fonts:

 • Registres i bases de dades existents: Els diferents registres amb competència en matèria de recollida de dades de titulars reals o bases de dades hauran d'adoptar les actuacions tecnològiques necessàries per, en un termini màxim de nou (9) mesos a comptar des de l'entrada en vigor del Reglament, haver realitzat un primer enviament total al RCTR de les dades sobre titulars reals inclosos en les seves bases de dades. Posteriorment, aquests registres hauran d'actualitzar la informació al RCTR en temps real, notificant qualsevol alta o modificació en les seves bases de dades de manera diària.

  Si les dades proporcionades no inclouen tota la Informació Requerida, les Entitats Obligades hauran de realitzar una primera declaració addicional al RCTR dins dels dos (2) mesos posteriors a l'entrada en vigor del Reglament.

 • Societats mercantils: Al dipositar els Comptes Anuals, les empreses proporcionaran les dades d'identificació dels seus titulars reals, les quals seran comunicades al RCTR. L'incompliment de l'obligació d'identificació i informació al RCTR, sigui per falta d'identificació en la fulla de titularitat real o per falta de constància de la fulla de titularitat real per omissió en el dipòsit dels Comptes Anuals (sempre que es tracti d'entitats legalment obligades a això), determinarà el tancament registral previst en l'article 378 del Reglament del Registre Mercantil.

  D'altra banda, per a posar en funcionament el RCTR, la DGSJFP podrà aprovar un nou formulari de declaració, addicional al que actualment es presenta en dipositar els Comptes Anuals.

  Així mateix, en cas de canvis en la titularitat real, els òrgans d'administració de les empreses hauran de presentar una nova declaració en el Registre Mercantil corresponent en un termini màxim de deu (10) dies a partir de la data en què tinguin coneixement del canvi.

 • Fideïcomisos tipus trust i entitats anàlogues sense personalitat jurídica: Han de presentar una primera declaració de dades dins dels dos (2) mesos posteriors a l'entrada en vigor del Reglament.

 • Fundacions, associacions i Entitats Obligades que no hagin declarat la titularitat real a través del Registre Mercantil o altres registres (perquè no estan obligades a fer-ho): Han de declarar directament al RCTR la informació de titularitat real en un termini màxim d'un (1) mes des de la seva constitució o des que adquireixin l'obligació d'identificar als titulars reals.

  També hauran de notificar qualsevol canvi en la titularitat real en un termini màxim de deu (10) dies des que tinguin coneixement del canvi. Així mateix, cada mes de gener, hauran de presentar una declaració sobre la titularitat real o confirmar que no hi ha hagut canvis.

3) Accés a les dades de titularitats reals

Tindran accés a la informació continguda en el RCTR les següents entitats:

 • Autoritats:
  • Autoritats amb competències de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament dels delictes de finançament del terrorisme, blanqueig de capitals i els seus delictes precedents, tant nacionals com d'altres Estats membres de la Unió Europea.
  • Els notaris, els registradors i els seus òrgans centralitzats de prevenció, en l'exercici de les seves funcions.
  • Autoritats i organismes nacionals que gestionin, verifiquin, paguin o auditin Fons Europeus, així com la AEAT per a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executin els Fons Europeus i, amb els mateixos fins, la Comissió Europea, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau i el Tribunal de Comptes Europeu.
 • Els subjectes obligats de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Aquests subjectes podran accedir a la informació vigent continguda en el RCTR, previ pagament d'una taxa. Així mateix, recaptaran certificació electrònica o un extracte d'aquest per al compliment de les seves obligacions en matèria d'identificació del titular real.

 • Els tercers que puguin acreditar un interès legítim podran accedir a la informació relativa a la titularitat real de les entitats, si bé podran accedir exclusivament a les dades consistents en el nom i cognoms, mes i any de naixement, país de residència i de nacionalitat dels titulars reals vigents, així com a la naturalesa d'aquesta titularitat real (control de la propietat o òrgan de gestió). Es presumirà acreditat l'interès legítim quan es tracti (i) de mitjans de comunicació o d'organitzacions de la societat civil que presenten relació amb la prevenció i la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i (ii) de la pròpia persona jurídica o persona física que figuri com a titular real de l'entitat, fideïcomís o entitat anàloga.

L'accés a la informació es realitzarà sempre de manera telemàtica, prèvia autenticació mitjançant certificat electrònic o signatura digital. Així mateix, les sol·licituds d'informació s'ajustaran a un model informàtic que tindrà els camps necessaris per a identificar al sol·licitant.