Circulars

Factura electrònica

10/05/2023

Circular 6/2023

La factura electrònica es regula parcialment pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, mitjançant l'aprovació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. El  Reglament estableix que la factura electrònica té els mateixos efectes legals que una factura en paper, i per tant,  ha de complir els mateixos requisits que les factures tradicionals (obligació d'expedir factura, autenticitat, integritat, llegibilitat, terminis, etc.). Així mateix, l'expedició de la factura electrònica està condicionada a què el  seu destinatari doni el seu    consentiment, requisit que estableix l'article 9.2 del RD 1619/2012, de 30 de novembre.

No obstant això, és d'especial importància destacar que, amb data 22 de març de 2023, ha acabat el termini de la consulta pública prèvia sobre el projecte de Reial decret, pel qual es desenvolupa la Llei 18/2022 de creació i creixement d'empreses pel que fa a la factura electrònica entre empreses i professionals.

Per tot això, cal tenir en compte que la informació que es proporciona en el present document és orientativa:

REQUISIT DE LA FACTURA

CAS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA

 Llegibilitat de la factura

La facilita el programa informàtic que la crea o rep.

Autenticitat de l'origen de la factura (garantia de la identitat de l'obligat a la seva expedició i de l'emissor de la factura)

Es poden garantir mitjançant:

- Signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut.

 -  Intercanvi electrònic de dades (EDI)

 -  Altres mitjans que els interessats   hagin comunicat a l'Agència Estatal d'administració  Tributària amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per aquesta.

 - Controls de gestió usuals de    l'activitat empresarial o professional del subjecte passiu, sempre que permetin crear una pista d'auditoria fiable que l'estableixi la necessària   connexió entre la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis    que aquesta documenta. 

Integritat del contingut de la factura (garantia que el contingut no ha estat  modificat)

Tipus de factures electròniques

TIPO

DESCRIPCIÓN

Factura en format estructurat

Conté dades i pot ser generada automàticament pels sistemes informàtics de facturació de l'emissor i ser tramitades de forma automatitzada pels sistemes informàtics de pagament i comptabilitat del receptor. (Per exemple, programes com XML (UBL o Facturae), EDIFACT).

Factura en format no estructurat

Es tracta d'una imatge, i per tant han de ser introduïdes en els    sistemes informàtics de manera  manual o  mitjançant un procés que no està completament automatitzat,  com  per  exemple reconeixement òptic de caràcters (OCR). En aquest tipus entrarien a considerar-se les factures en  paper escanejades i els fitxers PDF.

No obstant això, la normativa establerta per la Llei crea i creix (Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses), estableix que l'ús de la factura electrònica passarà a ser obligatori en operacions entre empresaris i professionals. Això comporta, que les factures emeses o rebudes en paper o PDF no seran admeses com a factures electròniques.

Empreses i autònoms obligats al compliment

FACTURACIÓ D'EMPRESES / AUTÒNOMS

TERMINI D'ENTRADA DE L'OBLIGACIÓ

Empreses i autònoms que tinguin una facturació anual de més de 8 milions d'euros anuals

Termini d'1 any per adequar els sistemes i procediments a partir de la data de publicació del desplegament reglamentari.

Empreses i autònoms que tinguin una facturació inferior de 8 milions       d 'euros anuals

Termini de 2 anys per adequar els sistemes i procediments a partir de la data de publicació del desplegament reglamentari.

Així mateix, en cas d'incompliment de la normativa s'estableix per l'article 12.9 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre que es podrà obtenir una multa de fins a  10.000 euros.

Perquè una factura electrònica sigui considerada com a vàlida ha de complir els requisits següents:

  • Les empreses hauran de comptar amb un programa de facturació electrònica per rebre i emetre factures.
  • Necessari disposar de  signatura electrònica i signar totes les factures amb el certificat electrònic.
  • El contingut de la factura electrònica haurà de ser el mateix que el d'una factura convencional.
  • Totes les empreses i autònoms hauran de facilitar l'accés digital a la factura  ¡ electrònica als seus destinataris. Els destinataris hauran de poder llegir, còpia, descarregar i imprimir les factures de forma gratuïta. Aquest accés s'haurà de mantenir almenys 4 anys.
  • Complir amb els requisits concrets que s'aprovaran en el Reglament de Facturació Electrònica, que actualment es troba en procés d'elaboració.