Circulars

Finançament concedit a empreses i autònoms. Línia d’Avals.

18/05/2022

Circular 12/2022

El Butlletí Oficial de l’Estat, del dia 11 de maig, ha publicat l'Acord del Consell de Ministres que estableix les característiques del primer tram de la Línia d'Avals a empreses i autònoms, per import de fins a 5.000 milions d'euros, que forma part de les mesures incloses en el Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna (Reial decret llei 6/2022).

La nova línia d'avals té com a finalitat cobrir la part corresponent del principal de les noves operacions de finançament concedides per entitats financeres supervisades elegibles a empreses i autònoms, pertanyents a tots els sectors productius afectats pels efectes econòmics de la guerra a Ucraïna, com l'increment dels preus de l'energia, matèries primeres o electricitat.

Els avals podran sol·licitar-se per les entitats a l'ICO fins a l'1 de desembre de 2022.

L'aval garantirà fins al 80% del principal de l'operació de finançament. L'import nominal avalat no podrà superar els 400.000 euros per beneficiari, amb caràcter general. El termini de l'aval negociat  coincidirà amb el  de l'operació fins a un màxim de 10 anys.

En absència d'altres ajudes a l'empara de l'apartat 2.1 del Marc Temporal d'Ucraïna, amb una cobertura al 80%, el principal del préstec avalat no podrà superar 500.000 euros per beneficiari.

Per a préstecs amb un volum superior l'aval podrà garantir fins al 80% de l'import del crèdit per a pimes i autònoms i fins al 70% per a la resta d'empreses, si bé l'import nominal a avalar no podrà ser major del 15% del volum de negocis anual mig total del beneficiari durant els tres últims exercicis, o del 50% dels costos de l'energia en els dotze mesos anteriors al mes en què se sol·licita l'ajuda al banc, costos que hauran de ser acreditats per un proveïdor d'energia o de serveis tècnics independents. El termini d'amortització de l'operació, serà de fins a vuit anys.

A sol·licitud de l'acreditat, l'entitat financera estarà obligada a establir, almenys, una carència inicial de 12 mesos per a les quotes d'amortització del principal de l'operació.