Circulars

Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

17/11/2022

Circular 20/2022

L'impost a les grans fortunes de més de 3 milions està  a punt de ser aprovat. En una esmena, en el tràmit parlamentari, a la Proposició de Llei per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit (122/000247), el Govern vol regular l'anomenat Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, també conegut com a Impost de Solidaritat.

Aquest  és un tribut directe, personal i complementari de l'Impost sobre el Patrimoni, que gravarà el patrimoni net del contribuent  per sobre de 3.000.000 euros i que s'aplicarà a tot el territori nacional. Les Comunitats Autònomes no tindran competències per modificar-lo.

A hores d'ara, es preveu   un mínim exempt de 700.000 euros que elevarà  fins als 3,7 milions el llindar de patrimoni exigible per tributar per l'impost. Suposarà aplicar un tipus de l'1,7% als patrimonis de 3 a 5 milions; del 2,1% des dels 5 als 10 milions; i del 3,5% per a les fortunes que superin els 10 milions d'euros. Afectarà el patrimoni registrat a 31 de desembre de 2022.

De la quota resultant de l'Impost de Solidaritat es deduirà la quota de l' Impost sobre Patrimoni de l'exercici, efectivament satisfeta allà a on aquest darrer impost sigui vigent. Catalunya  té en vigor  aquest tribut  des de fa uns quants anys.

L'impost es meritarà el 31 de desembre de cada any i s'exigirà mitjançant autoliquidació. Haurà d'esser  presentat únicament quan resulti quota a ingressar.

En aquelles Comunitats Autònomes, en què la tarifa de l'Impost sobre el Patrimoni sigui inferior a la que correspondria en l'Impost sobre Solidaritat, també resultarà una quota a ingressar. La majoria de les Comunitats Autònomes mantenen una tarifa de l'impost sobre el Patrimoni igual o propera a l'estatal. No obstant això, en altres Comunitats, únicament per la diferència de tipus de tots dos impostos, resultarà a ingressar.