Circulars

Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat 2023

09/01/2023

Circular 2/2023

La llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2023 aborda en el seu Títol VIII el conjunt de bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, entre altres matèries de caràcter social. Destaquem a continuació els elements més sobresortints de l'esmentat títol de la Llei 31/2022 apareguda en BOE el 24 de desembre passat.

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL, ATUR I FORMACIÓ PROFESSIONAL. 

1) TOPALL  MÀXIM I MÍNIM DE LES BASES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL a partir del 01-01-2023:

  • El topall màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social que el tinguin establert, queda fixat en 4.495,50 euros/mes.

  • El topall mínim té en compte les quanties del salari mínim interprofessional (SMI) vigents en cada moment, incrementades en un sisè


2) BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:

a) Les bases mensuals per a totes les contingències i situacions protegides, exceptuades les d'accident de treball i malalties professionals, estaran limitades, per a cada grup de categories professionals, per les bases mínimes i màximes següents:

  •  Les bases mínimes, segons categories professionals i grups de cotització, s'incrementaran, a partir del 01-01-2023 i respecte de les vigents en 31-12-2022, en el mateix percentatge en què augmenti l'SMI

Les bases mínimes de cotització aplicable als treballadors amb contracte a temps parcial s'adequaran al fet que la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i similars retribucions.

Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria i grup de cotització, seran de 4.495,50 euros mensuals o de 149,85 euros diaris.

b) Tipus de cotització en Règim General durant 2023:  

Contingències comunes

28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador)

Accidents treball i malaltia professional

Tarifa de primes de la DA Quarta Llei 42/2006 

(a càrrec exclusiu empresa)

c) Tipus per a la cotització addicional per hores extraordinàries   

Per força major

 14% (12% empresa i 2% treballador)

Resta d'hores extraordinàries

28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador)


3) COTITZACIÓ SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LLAR ESTABLERT EN EL RÈGIM GENERAL a partir del 01-01-2023
:

En aquest sistema especial, les bases i els tipus de cotització seran els següents:

Les retribucions mensuals i les bases de cotització per contingències comunes i professionals seran les contingudes en la següent escala:

Tram

Retribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1.°

Fins a 269,00

250,00

2.°

Des de 269,01 fins a 418,00

357,00

3.°

Des de 418,01 fins a 568,00

493,00

4.°

Des de 568,01 fins a 718,00

643,00

5.°

Des de 718,01 fins a 869,00

794,00

6.°

Des de 869,01 fins a 1.017,00

943,00

7.°

Des de 1.017,01 fins a 1.166,669

1.166,70

8.°

Des de 1.166,67

Retribució mensual.

Els intervals de retribucions, així com les bases de cotització s'actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci el salari mínim interprofessional per a l'any 2023.

El tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui segons el que s'indica en l'apartat anterior, serà el 28,30 per cent, essent el 23,60 per cent a càrrec de l'ocupador i el 4,70% a càrrec d'empleat.

Durant l'any 2023 serà aplicable una reducció del 20 per 100 en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial.

Seran beneficiaris d'aquesta reducció les persones que tinguin contractada o contractin, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en el Règim General de la Seguretat Social una persona treballadora al servei de la llar.

Així mateix, tindran dret a una bonificació del 80 per cent en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al fons de garantia salarial en aquest sistema especial.

Com a alternativa a la reducció prevista, les persones ocupadores que donin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar, a partir de l'1 d'abril de 2023, tindran dret, durant tota la situació d'alta en aquest règim, a una bonificació del 45 per cent o del 30 per cent en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar establert en el mateix, quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i condicions que es fixin reglamentàriament.

Aquestes bonificacions només seran aplicables respecte d'una única persona empleada de llar en alta en el Règim General de la Seguretat Social per cada persona ocupadora. Si hi hagués més d'una persona empleada de llar en alta en aquest Règim per cada persona ocupadora, la bonificació serà aplicable únicament respecte d'aquella que figuri en alta en primer lloc.

 
4) COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS a partir del 01-01-2023:

La base màxima de cotització, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels treballadors per compte propi o autònoms, serà de 4.495,50 € mensuals.

(En el nou sistema de cotització s'ha suprimit la possibilitat de triar la base de cotització dins d'una base màxima i mínima en funció de l'edat (47 anys, 48 o més anys complerts, etc.)

Durant l'any 2023, la taula general i la taula reduïda, i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets, seran les següents:

Trams rendiments nets 2023

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda

Tram 1

< = 670

751,63

849,66

Tram 2

> 670 y < = 900

849,67

900

Tram 3

> 900 y < 1.166,70

898,69

1.166,70

Taula general

Tram 1

> = 1.166,70 y < = 1.300

950,98

1.300

Tram 2

> 1.300 y <=1.500

960,78

1.500

Tram 3

> 1.500 y < =1.700

960,78

1.700

Tram 4

> 1.700 y < =1.850

1.013,07

1.850

Tram 5

> 1.850 y < =2.030

1.029,41

2.030

Tram 6

> 2.030 y < =2.330

1.045,75

2.330

Tram 7

> 2.330 y < =2.760

1.078,43

2.760

Tram 8

> 2.760 y < =3.190

1.143,79

3.190

Tram 9

> 3.190 y < =3.620

1.209,15

3.620

Tram 10

> 3.620 y < = 4.050

1.274,51

4.050

Tram 11

> 4.050 y < =6.000

1.372,55

4.495,50

Tram 12

> 6.000

1.633,99

4.495,50

La base de cotització afectarà els treballadors que a 31 de desembre de 2022, haguessin sol·licitat un canvi de la seva base de cotització.

Aquells treballadors que haguessin sol·licitat l'actualització automàtica de la seva base de cotització a partir de gener de 2023 serà la de 31 de desembre de 2022, incrementada en un 8,6 per cent.

Els treballadors que no hagin exercit cap de les opcions anteriors mantindran, a partir de gener de 2023, la base de cotització per la qual anaven cotitzant el 2022 sempre que aquesta sigui igual o superior a la que els correspondria per l'aplicació del que estableix el Reial decret llei 13/2022.

Els familiars del treballador autònom inclosos en aquest règim especial de la Llei General de la Seguretat Social, no podran elegir una base de cotització mensual inferior a 1000 euros durant l'any 2023.

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 anessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir durant l'any 2023 aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevulla d'elles.

Els tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social seran, a partir de l'1 de gener de 2023:

  • Per a les contingències comunes el 28,30 per cent. Quan, es tingui coberta la incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social i el treballador autònom no opti per acollir-se voluntàriament a la cobertura d'aquesta prestació,' s'aplicarà una reducció en la quota que correspondria ingressar d'acord amb el coeficient reductor que s'estableixi per l'ordre de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2023.

  • Per a les contingències professionals l'1,30 per cent, del qual el 0,66 per cent correspon a la contingència d'incapacitat temporal i el 0,64 a les d'incapacitat permanent i mort i supervivència.

  • Aquells treballadors autònoms exclosos de cotitzar per contingències professionals, hauran de cotitzar per un tipus del 0,10.

  • Els treballadors autònoms que, per raó d'un treball per compte d'altri desenvolupat simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l'any 2023, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d'altri, tindran dret al reintegrament del 50 per cent de l'excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 15.266,72 euros amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

En aquests supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a abonar el reintegrament que en cada cas correspongui, en un termini màxim de quatre mesos des de la regularització prevista, llevat quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària  l'aportació de dades per part de l'interessat, cas en el qual el reintegrament es realitzarà amb posterioritat al mateix.


5) COTITZACIÓ CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE I EN ELS CONTRACTES DE FORMACIÓ EN ALTERNANÇA

Les quotes úniques per cada dia treballat, aplicables a partir de l'1 de gener de 2023 en els contractes per a la formació i l'aprenentatge i en els contractes de formació en alternança, seran les de l'any 2022 incrementades en la mateixa proporció que ho faci l'SMI per al 2023.