Circulars

Llei 7/2022, d 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular (BOE 09-04-2022)

02/12/2022

Circular 21/2022

La Llei 7/2012 va entrar en vigor el dia 10 d'abril de 2022.

Ara bé, el títol VII de la llei, l'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2023.

La present circular aborda doncs el títol VII de la llei.

Aquest impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització dels envasos que continguin plàstic, tant si es presenten buits, com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies.

 

1) Àmbit objectiu de l'impost:

 • Els envasos no reutilitzables que continguin plàstic.
 • Els productes plàstics semielaborats destinats a l'obtenció dels envasos.
 • Els productes que continguin plàstics destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d'envasos no reutilitzables.


2) Àmbit d'aplicació:

L'impost s'aplicarà a tot el territori espanyol, sens perjudici dels règims tributaris forals vigents.


3) Fet imposable:

 • Estan subjectes a l'impost la fabricació, la importació o l'adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l'àmbit objectiu de l'impost.
 • També està subjecta a l'impost la introducció irregular en el territori d'aplicació de l'impost dels productes que formen part de l'àmbit objectiu de l'impost.


4) Quota íntegra:

La quota íntegra és la quantitat resultant d'aplicar a la base imposable un tipus impositiu de 0,45 €/kg. La quantitat de plàstic no reciclat s'expressarà en quilograms i serà obligatori la seva certificació.


5) Deduccions
:

Quan la quantia de les deduccions superi l'import de les quotes meritades en un període de liquidació, podrà ser compensada en les autoliquidacions posteriors, sempre que no hagin transcorregut quatre anys comptats a partir de la finalització del període de liquidació en el qual es va produir l'esmentat excés.

6) Sancions:

 • El gaudi indegut per part dels adquirents dels productes es considerarà infracció greu amb multa proporcional del 150% del benefici fiscal obtingut, amb un import mínim de 1.000 €.
 • La falsa o incorrecta certificació per l'entitat degudament acreditada es considerarà infracció greu amb multa pecuniària proporcional del 50% de les quotes deixades d'ingressar, amb un import mínim de 1.000 €. Amb possibilitat d'incrementar-se per repetició.
 • La manca d'inscripció en el Registre territorial es considerarà infracció greu amb multa pecuniària fixa de 1.000 €.
 • La manca de nomenament del representant es considerarà infracció greu amb multa pecuniària fixa de 1.000 €.
 • La incorrecta consignació en la factura o en el certificat d'aquestes dades es considerarà infracció greu amb multa pecuniària fixa de 75 € per cada factura o certificat.


7) Liquidacions:

En els supòsits de fabricació o adquisició intracomunitària, els contribuents estaran obligats a autoliquidar i ingressar l'import del deute tributari.

El període de liquidació coincidirà amb el trimestre, llevat que es tracti de contribuents el període de liquidació dels quals en l'àmbit de l'IVA fos mensual.  S'atendrà al seu volum d'operacions o altres circumstàncies previstes en la normativa de l'esmentat impost, cas en el qual serà també mensual el període de liquidació  d'aquest impost.

En les importacions, l'impost es liquidarà en la forma prevista per al deute duaner.

 

8) Registre territorial i cens:

Els contribuents obligats s'inscriuran amb anterioritat a l'inici de la seva activitat, en el Registre territorial de l'Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.


9)  Obligació portant comptabilitat
:

Els fabricants hauran de portar una comptabilitat dels productes que formin part de l'impost, i, si s'escau, de les matèries primeres necessàries per a la seva obtenció. El compliment de l'obligació de la comptabilitat es realitzarà mitjançant un sistema comptable, en suport informàtic, a través de la seu electrònica de l'AEAT, amb el subministrament electrònic dels assentaments comptables conforme al procediment i en els terminis que es determinin.

 10) Obligació portada llibre de registre existències:

Els contribuents que facin adquisicions intracomunitàries dels productes que formen part de l'impost, llevat d'aquells que es determini mitjançant Ordre, portaran un llibre registre d'existències, que hauran de presentar davant l'oficina gestora conforme al procediment i en els terminis que oportunament es determinin.


11) Declaració duanera d'importació
:

En les importacions dels productes que formen part de l'àmbit objectiu de l'impost  s'haurà de consignar la quantitat de plàstic no reciclat importat, expressat en quilograms.


12) Representant

Els contribuents no establerts en territori espanyol estaran obligats a nomenar una persona física o jurídica perquè els representi davant l'Administració tributària.

Els representants estaran obligats a inscriure's, amb anterioritat a la realització de la primera operació que constitueixi algun fet imposable d'aquest impost, en el Registre territorial de l'impost. El termini de la inscripció serà de 30 dies naturals següents a  l'entrada en vigor de l'Ordre reguladora de l'esmentat registre.


13) Altres obligacions
:

a) En la primera venda o lliurament realitzat després de la fabricació dels productes en l'àmbit territorial de l'impost, els fabricants hauran de repercutir a l'adquirent l'import de les quotes de l'impost que es reporti en fer aquesta venda o lliurament. En la factura que expedeixin hauran de consignar separadament:

 • L'import de les quotes meritades.
 • La quantitat de plàstic no reciclat contingut en els productes, expressada en quilograms.
 • Si resulta d'aplicació algun supòsit d'exempció, especificant l'article en virtut del qual la venda o lliurament resulta exempta.

b) En els altres supòsits, prèvia sol·licitud de l'adquirent, els qui facin les vendes o lliuraments dels productes objecte de l'impost hauran de consignar en un certificat, o en les factures que expedeixin en ocasió d'aquestes vendes o lliuraments:

1r. L'import de l'impost satisfet pels esmentats productes o, si li va resultar d'aplicació algun supòsit d'exempció, especificant l'article en virtut del qual es va aplicar l'esmentat benefici fiscal.

2n. La quantitat de plàstic no reciclat contingut en els productes, expressada en quilograms.

L'establert en aquesta lletra no resultarà d'aplicació quan s'expedeixin factures simplificades.