Circulars

Mesures fiscals Llei 13/2023

21/06/2023

Circular 9/2023

La Llei 13/2023, de 24 de maig, modifica puntualment la Llei General Tributària (Llei 58/2003) relativa a la cooperació administrativa en l'àmbit de la fiscalitat, i altres normes tributàries, entra en vigor el 26 de maig de 2023, amb algunes excepcions. Afecta en particular  a dues lleis més: la de l'Impost de Societats i la de l'IVA.

Heus aquí una síntesi dels canvis més significatius:

1) Llei General Tributària:

Obligació d'informació. Les persones jurídiques o entitats hauran de comunicar obligatòriament a l'Administració Tributària la identificació dels titulars reals d'aquestes. A aquest efecte, tindran la consideració de titulars reals els definits conforme l'art. 4.2 Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals.

En un altre ordre de coses, s'estableix un sistema únic per a la correcció de les autoliquidacions, regulant amb aquesta finalitat la nova figura de l'autoliquidació rectificativa, que substituirà, en aquells tributs en els quals així s'estableixi, l'actual sistema dual d'autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació.

Així, quan el contribuent  consideri que una autoliquidació ha perjudicat  els seus interessos legítims, haurà de presentar una autoliquidació rectificativa, quan ho estableixi la normativa pròpia del tribut, utilitzant el model normalitzat d'autoliquidació que s'aprovi. Ho podrà fer  amb la finalitat de rectificar, completar o modificar una anterior  autoliquidació, amb independència del resultat d'aquesta, i no caldrà esperar la resolució administrativa.

Quan la rectificació d'una autoliquidació impliqui una minoració de l'import a ingressar de l'autoliquidació prèvia i no origini una quantitat a retornar, es mantindrà l'obligació de pagament fins al límit de l'import a ingressar resultant de la rectificació realitzada.

En el procediment de comprovació limitada, es reconeix a l'Administració tributària la facultat de comprovar la comptabilitat mercantil, amb limitacions. L'examen de la comptabilitat haurà de limitar-se a constatar la coincidència entre el que figuri en la mateixa i la informació que obri en poder de l'Administració tributària, inclosa l'obtinguda en el procediment. L'examen de la comptabilitat no impedirà ni limitarà una ulterior comprovació de les operacions en un hipotetic  procediment d'inspecció.

Les actuacions de comprovació limitada podran realitzar-se fora de les oficines de l'Administració tributària en els casos que procedeixi per a l'examen de la comptabilitat.

La comptabilitat haurà de ser examinada en el domicili, local o despatx del contribuent, en presència del mateix o de la persona que designi, tret que aquell permeti el seu examen en les oficines públiques. L'Administració tributària sempre podrà analitzar en les seves oficines les còpies de la comptabilitat en qualsevol suport.

En el procediment de comprovació limitada, l'Administració Tributària podrà requerir a tercers perquè aportin informació i documentació justificativa a fi de comprovar la veracitat de la informació que obri en el seu poder.


2) Llei de l'Impost de Societats:

En relació amb la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2024, indica que, en cap cas, formaran part del benefici operatiu els ingressos, despeses o rendes que no s'haguessin integrat en la base imposable d'aquest impost. També exclou de la no aplicació de la limitació prevista en aquest article 16 de la LIS, als fons de titulització hipotecària i els fons de titulització d'actius.


3) Llei d'IVA:

En els supòsits d'abandonament del règim de dipòsit diferent del duaner dels béns objecte d'Impostos Especials es realitzarà una operació assimilada a una importació, per a facilitar la liquidació d'aquestes operacions, atès que els béns objecte d'Impostos Especials que es troben en règim suspensiu, a efecte d'aquests impostos, i en l'al·ludit règim en l'IVA, que havien estat prèviament importats són objecte de barreja en els dipòsits fiscals amb uns altres de la mateixa espècie i naturalesa que poden procedir del mercat interior o comunitari. Aquesta modificació és amb efectes des d'1 de gener de 2023.

Cal assenyalar que no constituirà importació ni operació assimilada a la importació la ultimació del règim de dipòsit diferent del duaner dels béns prèviament importats quan aquella determini un lliurament de béns a la qual resulti aplicable les exempcions establertes en els art. 21, 22 o 25 d'aquesta llei (exempcions en les exportacions de béns, exempcions en les operacions assimilades a les exportacions i exempcions en els lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre).

A partir del 26 de maig de 2023 es permetrà als empresaris i professionals que tinguin la seu de la seva activitat econòmica a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, acollir-se al règim d'importació del comerç electrònic en l'IVA.

La Llei també modifica la línia directa d'ajuda a persones físiques de baix nivell d'ingressos, amb la finalitat de pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna.

En aquells casos en els quals s'apreciï que no concorrien les circumstàncies i requisits necessaris per a la percepció d'aquesta ajuda, únicament procedirà el reintegrament quan el perceptor hagi de presentar declaració per l'IRPF corresponent a l'exercici 2023.

A l'efecte del que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 77 de la Llei 47/2003 General Pressupostària, les quantitats a reintegrar no meritaran interessos de demora fins a la fi del termini per al seu abonament que s'estableixi en l'ordre ministerial que aprovi el model de declaració corresponent a presentar en 2024.