Circulars

Mesures fiscals Reial decret llei 5/2023

04/07/2023

Circular 10/2023

Passem a detallar a continuació les principals mesures fiscals, incloses en el Reial decret llei 5/2023 de 28 de juny, pel qual es van adoptar i prorrogar determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors entre d'altres i han estat publicades  al BOE el passat  29 de juny de 2023.

 I). Mesures fiscals d'impuls de l'activitat i manteniment de l'estabilitat econòmica i social:

 • Tipus impositiu aplicable de l'IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aliments, així com als efectes del recàrrec d'equivalència, amb efectes des de l'1 de gener del 2023 i vigència fins al 31 de desembre de 2023:

S'aplicarà el tipus del 5% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

 1. Els olis d'oliva i de llavors.
 2. Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d'equivalència serà del 0,62%.

Ara bé, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 del mes de novembre de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a l'octubre, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable serà de l'1,4%.

S'aplicarà el tipus del 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

 1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.

 2. Les farines panificables.

 3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

 4. Els formatges.

 5. Els ous.

 6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

No obstant això, el tipus impositiu serà el 4% a partir del dia 1 del mes de novembre del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a l'octubre, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència serà del 0,5%.

La reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament el consumidor, sense que, per tant, l'import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus a la cadena de producció, distribució o consum dels productes, sense perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.

Aquesta és, si més no, la pretensió benèvola del legislador.


II): Mesures fiscals per incentivar el vehicle elèctric i punts de recàrrega

 • Es regula dues noves deduccions a l'IRPF, amb efectes des del 30 de juny de 2023, “per l'adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible, i per la instal·lació punts de recàrrega”, a la disposició addicional cinquanta-vuitena de la Llei de l’IRPF.

Els contribuents poden deduir el 15% del valor d'adquisició d'un vehicle elèctric nou adquirit des del 30 de juny del 2023 i fins al 31 de desembre del 2024. La deducció es practicarà en el període impositiu en què el vehicle sigui matriculat.

Alternativament, es pot optar per aquesta deducció quan s'aboni al venedor, en el mateix termini, una quantitat a compte per a la futura adquisició del vehicle que representi, almenys, el 25 per cent del seu valor d'adquisició. En aquest cas, la deducció es practicarà en el període impositiu en què s'aboni aquesta quantitat. S'ha d'abonar la resta i adquirir-se el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior.

En ambdós casos, la base màxima de la deducció serà 20.000 euros, i estarà constituïda pel valor d'adquisició del vehicle, incloses les despeses i els tributs inherents a l'adquisició, i han de descomptar-se  les quanties  subvencionades a través un ajut públic.

La present deducció no podrà ésser aplicada si el vehicle adquirit resta afecte a l'activitat econòmica.

Addicionalment, els contribuents poden deduir el 15 per cent de les quantitats satisfetes, des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per a la instal·lació en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a aquests vehicles  no afectes a l'activitat econòmica.

La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals i es practicarà en el període impositiu en què finalitzi la instal·lació, que no podrà ser posterior a 2024.

 • En l'àmbit de l'Impost sobre Societats, per tal d'impulsar l'electrificació de la mobilitat, s'introdueix un incentiu fiscal que permet l'amortització accelerada de noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.

Les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, de potència normal o d'alta potència, en els termes definits a l'article 2 de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius, afectes a activitats econòmiques, i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s'iniciïn els anys 2023, 2024 i 2025, es poden amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst a les taules d'amortització oficialment aprovades.