Circulars

Mesures laborals Reial decret llei 5/2023

06/07/2023

Circular 11/2023

Recollim en aquesta circular núm. 11  de CETEB una síntesi ordenada de les novetats més destacades  en tres àmbits de naturalesa laboral: Els nous permisos pels treballadors de les empreses,  les noves modificacions pels acomiadaments dels mateixos i algunes relatives a la conciliació decretada pel Govern.

Totes aquestes novetats queden reflectides  en el RD Llei 5/2023 de 29 de juny de 2023:

1) Permisos

  • Permís retribuït de quinze dies per a les parelles de fet quan es pot constatar la seva situació en el registre corresponent.
  • Permís retribuït de cinc dies a l'any per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari. Podran beneficiar-se d'aquest permís també les persones que convisquin amb el treballador o treballadora que requereix la cura en el mateix domicili i també les parelles de fet en l'àmbit del permís, així com a familiars consanguinis de la parella de fet.
  • Permís retribuït de quatre dies a l'any per al nou dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en el cas de malaltia o accident que resulti indispensable la seva presència immediata.
  • Permís retribuït de dos dies per la mort del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament determinat, el termini s'ampliarà en dos dies.
  • Reducció de jornada pels qui necessitin encarregar-se de la cura directa d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no existissin familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.
  • S'amplia el dret a la reducció de jornada per tenir cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu i quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició hagi estat acreditada abans de complir els 23 anys.
  • Permís parental no retribuït de vuit setmanes, que podrà gaudir-se de forma contínua o discontínua, a temps complet o parcial, fins que el menor compleixi 8 anys.
  • Període d'excedència de durada no superior a tres anys per atendre la cura de cada fill.
  • Excedència, no superior a dos anys llevat que s'estableixi una durada de més abast  per negociació col·lectiva, per tenir cura del cònjuge o parella de fet, o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat i per afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no exerceixi activitat retribuïda. L'excedència podrà gaudir-se de forma fraccionada


2) Acomiadaments

Serà nul l'acomiadament que tingui per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides a la Constitució Espanyola o a la llei, o bé es produeixi amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques de la persona treballadora.

L'acomiadament nul, implica per a l'empresa la readmissió del treballador al seu lloc de treball en les mateixes condicions laborals, amb el pagament de tots els salaris i cotitzacions a Seguretat Social des de la data de l'acomiadament fins a la Sentència que declari la nul·litat.

Serà també nul l'acomiadament, en els supòsits següents:

a) El de les persones treballadores durant els períodes de suspensió del contracte de treball per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, gaudi del permís parental o per malalties causades per embaràs, part o lactància natural, o quan es notifiqui la decisió en una data tal que el termini de preavís concedit finalitzi dins d'aquests períodes.

b) El de les treballadores embarassades, des de la data d'inici de l'embaràs fins al començament del període de suspensió; el de les persones treballadores que hagin demanat un dels permisos legals o n'estiguin gaudint, o hagin demanat o estiguin gaudint de les adaptacions de jornada i el de les treballadores víctimes de violència de gènere per l'exercici del seu dret a la tutela judicial efectiva o dels drets reconeguts en aquesta llei per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral.

c) El de les persones treballadores després d'haver-se reintegrat al treball en finalitzar els períodes de suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, sempre que no haguessin transcorregut més de dotze mesos des de la data del naixement, l'adopció, la guarda amb fins d'adopció o l'acolliment.

Càlcul d'indemnitzacions en determinats supòsits de jornada reduïda.

  • En els supòsits de reducció de jornada, el salari a tenir en compte a efectes del càlcul de les indemnitzacions previstes en aquesta llei serà el que hagués correspost al  treballador sense considerar la reducció de jornada efectuada.


3) Conciliació

Dret dels treballadors a no ser discriminats:

En la relació de treball, el tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l'exercici dels drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.

Quant al dret a no discriminació per raó de discapacitat suprimeix la menció a "sempre que es trobessin en condicions d'aptitud per exercir la feina o ocupació de què es tracti."

Dret a sol·licitar adaptacions de la jornada de treball:

Nou supòsit. Les persones treballadores tindran dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, quan tinguin necessitats de cura, segons el nou paràgraf tercer de l'article 34.8 del TRLET:

Respecte dels fills i filles majors de dotze anys, respecte del cònjuge o parella de fet, respecte de familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, així com d'altres persones dependents quan, en aquest darrer cas, convisquin al mateix domicili, i que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valdre's per si mateixos, i han de justificar les circumstàncies en què fonamenta la seva petició.

Els termes de l'exercici del dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball es podran establir a la negociació col·lectiva. En la seva absència, l'empresa, davant de la sol·licitud de la persona treballadora, obrirà un procés de negociació amb aquesta que s'haurà de desenvolupar amb la màxima celeritat i, en tot cas, durant un període màxim de quinze dies (fins ara eren 30 dies), presumint-ne la seva concessió si no concorre oposició motivada expressa en aquest termini. Quan es plantegi una proposta alternativa o es denegui la petició, es motivaran les raons objectives en què se sustenta la decisió.

La persona treballadora tindrà dret a tornar a la situació anterior a l'adaptació una vegada conclòs el període acordat o previst o quan decaiguin les causes que van motivar la sol·licitud. En la resta dels supòsits, de concórrer un canvi de circumstàncies que així ho justifiqui, l'empresa només pot denegar el retorn sol·licitat quan hi hagi raons objectives motivades per fer-ho.

Règim transitori. Les adaptacions de jornada que s'estiguessin aplicant a 30 de juny de 2023 mantindran la seva vigència. 

 L'acomiadament per causes objectives o disciplinari dels  treballadors que hagin sol·licitat o estiguin gaudint de les adaptacions de jornada serà nul.