Circulars

Mutualistes: Sol·licituds de devolució en la declaración de la renda

18/04/2024

Circular 5/2024

D'acord amb les sentències del Tribunal Suprem de 28 de febrer de 2023 i 10 de gener de 2024, els mutualistes podran reduir la quantitat a incloure com a rendiment del treball en la declaració de la renda en aquells casos en els quals es percebin pensions de jubilació o invalidesa que no van poder reduir o minorar la base imposable de les seves anteriors declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques («l’IRPF»).

A continuació, passarem a analitzar quins contribuents poden beneficiar-se d'aquest dret, transposat a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF, mitjançant la Disposició Transitòria Segona (la «DT 2ª»).

A) Pensions que tenen dret a aplicar la DT 2ª

Les pensions que poden tenir dret a la reducció són les següents:

 • Pensions satisfetes per l'INSS o l'Institut Social de la Marina. Es podrà aplicar la reducció:
   
   • Quan es van realitzar aportacions a mutualitats laborals:

    (i) Amb anterioritat a 01/01/1967: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions anteriors a 01/01/1967 es reduirà al 100%.

    (ii) Entre el 01/01/1967 i 31/12/1978: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%.

   • Quan es van realitzar aportacions a mutualitats substitutòries de les entitats gestores de la Seguretat Social amb anterioritat al 01/01/1979: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%.

 • Pensions complementàries:

   • Supòsit general:

    Les pensions complementàries a la pensió de la Seguretat Social o Classes Passives, que deriven d'aportacions a mutualitats, en l'actualitat són abonades per plans de pensions o per les pròpies mutualitats a les quals es van realitzar aquestes aportacions. En aquests casos, la part de la prestació que correspongui a les aportacions realitzades amb anterioritat a l'1 de gener de 1995, es reduirà en un 25%.

   • Pensions satisfetes per fons especials d'entitats públiques:

    Aquestes pensions poden ser obtingudes per alguns funcionaris públics com a complement a la seva pensió principal. Amb independència que la seva pensió principal tingui dret o no a l'aplicació de la DT 2ª, aquests complements de pensions sí que poden donar dret a l'aplicació de la DT 2ª en el cas que les mutualitats a les quals es van realitzar les aportacions s'haguessin integrat en els diferents fons especials de l'INSS, Muface, Mugeju i Isfas, que són els qui abonen aquest complement en l'actualitat

    A aquests complements de pensions de jubilació els és aplicable aquest benefici i la tributació de la pensió es reduirà quan correspongui a aportacions que es van realitzar a les mutualitats.

    D’aquesta manera:

    (i) Al “complement” de pensió de jubilació o invalidesa que paga el fons especial de l'INSS sí que li és aplicable la reducció del 25% per la part de la pensió que derivi d'aportacions realitzades a mutualitats fins al 01/07/1987 (data d'integració en el fons especial).

    (ii) Al “complement” de pensió de jubilació o invalidesa que paguen Muface, Mugeju i Isfas sí que li és aplicable la reducció del 25% per la part de la pensió que derivi d'aportacions realitzades fins a la data d'integració de cadascuna de les mutualitats en el fons especial, o fins al 31/12/1978 si la data d'integració va ser anterior.


B) Pensions que no tenen dret a aplicar la DT 2ª

No procedeix l'aplicació de la DT 2ª per als quals percebin pensions:

  • satisfetes per Classes Passives als funcionaris públics quan aquests només han estat inclosos durant tota la seva vida laboral en el règim de Classes Passives, al no tractar-se d'una mutualitat.

  • obtingudes per aportacions a mutualitats laborals d'autònoms perquè ja van ser deduïbles en el seu moment les aportacions. D'aquesta manera, no es produeix una doble imposició en la pensió ara obtinguda.

  • de viduïtat, al no estar incloses en la DT 2ª, per no derivar d'aportacions del perceptor d'aquesta pensió.
  • no contributives, al no estar incloses en la DT 2ª, per no provenir d'aportacions prèvies.


C) Sol·licitud de l'aplicació de la DT 2ª

Des del 20 de març, l'Agència Estatal d'Administració Tributària («l’AEAT») ha habilitat un formulari per a sol·licitar totes les devolucions corresponents als exercicis fiscals no prescrits, això és, de 2019 a 2023.

Per a 2023, es podrà aplicar la reducció corresponent directament en la Declaració de la Renda d'enguany. Si la AEAT disposa de tota la informació, l'import que ha de reduir-se apareixerà en les dades fiscals sota el concepte “Ajust per Mutualitats - DT2 LIRPF”. Aquest ajust s'haurà de traslladar a la declaració de la renda, minorant els rendiments del treball.

Per a aquells casos en els quals l’AEAT no compti amb informació suficient, no apareixerà el càlcul en les dades fiscals, però per a sol·licitar l'ajust, s'haurà de presentar la Renda de 2023 sense l'ajust i presentar el formulari, que rectificarà la declaració presentada.

Per als anys 2019 a 2022, en tot cas s'haurà de sol·licitar la devolució mitjançant la presentació del referit formulari, perquè l’AEAT present en el seu nom les autoliquidacions procedents.


D) Documentació necessària

D'entrada, no és necessari aportar cap documentació en presentar el formulari, ja que l’AEAT està treballant de manera coordinada amb la Seguretat Social i altres organismes a fi de recaptar la informació necessària per a tramitar les sol·licituds de devolució com més aviat millor.

No obstant això, és possible que la AEAT requereixi documentació addicional al sol·licitant per a aquells casos en els quals no disposi de la informació necessària. Aquesta documentació pot ser un certificat de les quantitats aportades a mutualitat en el període 1967/1978 emès per l'empresa o per una entitat bancària on quedi constància d'aquesta aportació, l'informe complet de la vida laboral de la Seguretat Social i/o el certificat de l'import anual de les pensions rebudes


E) 
Termini per a presentar el formulari

Les devolucions únicament podran sol·licitar-se per a aquells anys d'IRPF que no estiguin prescrits en la data de presentació. Sent el termini de prescripció de quatre (4) anys, s'adverteix que, per a poder sol·licitar les devolucions de tots els anys, s'haurà de presentar el formulari abans del 30 de juny de 2024.


Des de CETEB, contactarem amb els nostres clients que tinguin en les seves dades fiscals l'Ajust per Mutualitats per a informar-los de la possibilitat de sol·licitar les devolucions dels anys anteriors mitjançant el formulari habilitat per l’AEAT. En cas que no li comuniquem aquesta possibilitat i així i tot, vostè consideri que té dret a les reduccions, li preguem que es posi en contacte amb el nostre departament jurídic.