Circulars

Nou sistema de cotització per rendiments nets per als treballadors autònoms

19/09/2022

Circular 18/2022

Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (BOE 27/07/2022), Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost (BOE 02/08/2022),

Com a regles generals a tenir en compte, després de les modificacions normatives, el següent:  

 • Els treballadors inclosos en el RETA hauran de cotitzar en funció dels rendiments NETS que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025.
 • A inici de cada any caldrà triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de rendiments nets anuals: restant als ingressos les despeses (incloent-hi la deducció del 7% de les despeses genèriques en cas d'autònom persona individual o el 3% en el cas dels autònoms societaris.

 • En funció de la previsió d'ingressos nets anuals l'autònom se situarà en un dels trams establerts a la taula (general o reduïda). 

 • Hi ha una excepció, per a aquells autònoms que a 31.12.2022 tinguin una BASE SUPERIOR als ingressos, Poden mantenir aquesta base més elevada sempre que així ho sol·licitin a la Seguretat Social fins al 30.9.2022.
 • Atès que els ingressos dels autònoms són variables, per la qual cosa resultarà difícil romandre en un mateix tram tot l'any, es podrà canviar de base de cotització fins a sis vegades en un any. Amb els efectes següents:  

  • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

Juntament amb la sol·licitud de canvi de la seva base de cotització mensual, els treballadors hauran d'efectuar una declaració de la mitjana mensual dels rendiments econòmics nets anuals que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional en l'any natural en què té efectes aquest canvi de base de cotització:

 • La cotització en funció de la base escollida tindrà caràcter provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització (a inicis de l'any següent) conforme les dades per l'Administració tributària. En cas que els rendiments previstos fossin superiors o inferiors als trams que cada autònom hagués triat per cotitzar, la TGSS retornarà l'excés o demanarà les quantitats no abonades.

Per a l'any 2023, la D.T. 1a del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, fixa els següents trams:

 

Trams de rendiments nets 2023

Euros/mes

Base mínima

Euros /mes

Base màxima

Euros/mes

Quota mensual

Taula reduïda.

Tram 1.

751,63

849,66

230 euros

Tram 2.

> 670 i

849,67

900

260 euros

Tram 3.

>900 i

898,69

1.166,70

275 euros

Taulageneral.

Tram 1.

> = 1.166,70 i

950,98

1.300

291 euros

Tram 2.

> 1.300 i

960,78

1.500

294 euros

Tram 3.

> 1.500 i

960,78

1.700

294 euros

Tram 4.

> 1.700 i

1.013,07

1.850

310 euros

Tram 5.

> 1.850 i

1.029,41

2.030

315 euros

Tram 6.

> 2.030 i

1.045,75

2.330

320 euros

Tram 7.

> 2.330 i

1.078,43

2.760

330 euros

Tram 8.

> 2.760 i

1.143,79

3.190

350 euros

Tram 9.

> 3.190 i

1.209,15

3.620

370 euros

Tram 10.

> 3.620 i

1.274,51

4.050

330 euros

Tram 11.

> 4.050 i

1.372,55

4.139,40

420 euros

 

Tram 12.

> 6.000

1.633,99

4.139,40

500 euros

Afiliació, alta i baixa al Règim Especial de Treballadors Autònoms

L'afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors autònoms s'efectuaran per mitjans electrònics.

TERMINIS PER A PRESENTACIÓ D'ALTES, BAIXES I VARIACIÓ DE DADES EN EL RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS

Altes

Previ a l'inici de l'activitat

fins 60 dies naturals abans

Baixes i Variacions de dades

Després de cessament en el treball o variació

3 dies naturals

La Tresoreria General de la Seguretat Social donarà compte de les altes sol·licitades fora del termini reglamentari a l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.