Circulars

Noves cotitzacions a la Seguretat Social Llei 22/2021 de P.P.G.G. de l’Estat 2022

17/01/2022

Circular 4/2022

La llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, publicada el 29 de desembre de 2021 al BOE, regula les bases i tipus de cotització de la Seguretat Social, atur, cessament d'activitat, FOGASA i FP i entrà en vigor l'1 de gener de 2022. Destaquem les noves bases de cotització dels diversos règims de la Seguretat Social, en particular, Règim General i RETA (règim especial de treballadors autònoms). D'aquest últim s'inclou quadre-resum de les principals bases de cotització

El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social queda establert en 4.139,40 €/mensuals, que suposa un increment del 1,7%.

Les bases màximes de cotització del Règim General, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, seran a partir de l’1 de gener de 2022 de 4.139,40 € mensuals o de 137,98 € diaris (+ 1,7%). Les bases mínimes de cotització s'han d'incrementar en el mateix percentatge que augmenti el SMI, però de moment aquest augment no s'ha produït. Es mantenen els tipus de cotització vigents.

Durant els períodes d'activitat, el tipus de cotització aplicable al Sistema Especial treballadors per compte d'altri agraris del RG, respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, serà del 24,94 % (increment aproximat de l'1%) , i en relació amb les reduccions a les aportacions empresarials, durant els períodes d'activitat, en els grups de cotització 2 a 11, la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 117,07 euros mensuals o 5,32 euros per jornada real treballada (+ 16%).

Al Sistema Especial per a Empleats de la Llar, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l'escala s'incrementaran en la mateixa proporció que experimenti el SMI, que de moment no s'ha produït. Serà a partir del 2023 quan les bases per cotització comunes i professionals es determinaran amb les mateixes regles del Règim General, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s'estableixi legalment.

En el règim especial de treballadors autònoms (RETA), des de l'1 gener de 2022, la base mínima de cotització serà del 960,60 euros mensuals, que suposa un increment del 1,7%. Les bases de cotització mínima i màxima que poden triar-se en funció de l'edat també s'incrementen en el mateix percentatge. La base màxima es de 4.139,40 euros mensuals.

La base mínima de l'autònom societari i de l'autònom amb 10 o més treballadors és de 1.234,80 euros mensuals a partir de l’1 de gener de 2022 (+ 1,7%)

Al Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris es manté un tipus de cotització del 18,75 % aplicable a les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per una base de cotització d'entre 960,60 €/mes i 1.152, 60 €/mes. Si el treballador ha optat per triar una base de cotització superior a 1.152,60 €/mensuals, a la quantia que excedeixi d’aquesta última li serà aplicable el tipus de cotització del 26,50%.

Ajorna l'entrada en vigor d'alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l'Estatut del treball autònom, en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial, sense concretar cap data.

Amplia la durada del dret del progenitor, guardador amb fins d'adopció o acollidor permanent a reduir la jornada laboral per tenir cura del menor afectat per càncer o una altra malaltia greu fins que aquest compleixi els 23 anys, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent, i la possibilitat de mantenir la prestació econòmica fins a aquesta edat. En els supòsits de separació o divorci, el dret serà reconegut al progenitor, guardador o acollidor amb qui convisqui la persona malalta. Quan la persona malalta contregui matrimoni o constitueixi una parella de fet, tindrà dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari. Aquestes modificacions tindran efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei de PGE.


QUADRE RESUM PRINCIPALS BASES DE COTIZACIÓ RETA - AUTÒNOMS

A partir de l’1 de gener de 2022

Base mínima

960,60 €/mes

Base màxima

4.139,40 €/mes

Base de Cotització menys de 47 anys o amb 47 anys

Treballadors que a partir del 01/01/2022, aquest dia inclusivament, siguin menors de 47 anys podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització al mes de desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros/mes o causin alta en aquest Règim Especial amb posterioritat a aquesta data.

Els treballadors que a partir de l'01/01/2022, aquest dia inclusivament, tinguin 47 anys d'edat, si la base de cotització fos inferior a 2.077,80 euros/mes no podran triar una base de quantia superior a 2.113,20 euros/ mes, llevat que haguessin exercitat la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2022, produint efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d'aquest , hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat, cas en què no existirà aquesta limitació.

Treballadors que tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos menor de 2.077,80 euros/mes i no exercités cap opció les bases de cotització estarà compresa entre les quanties de 960,60 euros/mes i 2.113,20 euros/mes.

Base de Cotització 48 o més anys edat

Treballadors que a partir de l'01/01/2022, aquest dia inclòs, tinguin complerta l'edat de 48 anys o més, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 1.035,90 i 2.113,20 euros/mes.

En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 960,60 i 2.113,20 euros/mes.

Base de Cotització 48 o 49 anys edat

Treballadors que a 01/01/2011 tenien 48 o 49 anys d'edat si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros/mes podran optar per una base de cotització compresa entre 960,60 euros/mes i el import d'aquella, incrementat en un 1,7%, amb el topall de la base màxima de cotització.

Base de Cotització 48 o més anys edat amb 5 o més anys cotitzats abans dels 50 anys

Si la darrera base de cotització hagués estat inferior o igual a 2.077,80 euros/mes, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 i 2.113,20 euros/mes.

 Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.077,80 euros/mes, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros/mes, i l'import d'aquella, incrementat en 1,7%, amb el topall de la base màxima de cotització.

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2021 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 treballadors o més per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, serà de 1.234,80 euros/mensuals.

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes, per contingències professionals, de protecció per cessament d’activitat i per formació professional: 28,30%, 1,30%, 0,90% i 0,10%, respectivament.