Circulars

Novetats dels Reglaments Generals de Seguretat Social (recaudació / cotització)

10/04/2024

Circular 4/2024

Entrada en vigor: 01-04-2024, excepte excepcions.

El Reial Decret 322/2024, publicat al BOE el 27 de març de 2024, introdueix diverses modificacions relacionades amb la recaptació i cotització a la Seguretat Social, amb efectivitat a partir de l'1 d'abril de 2024, excepte  disposicions específiques. Un Reial Decret més de la llarga llista anunciada pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per als pròxims mesos.

1) Nou termini de comunicació de dades de treballadors per compte propi o autònoms que figurin d'alta en determinats règims de la Seguretat Social

Els treballadors que, en la data d'entrada en vigor d'aquest RD (1 d'abril 2024), es trobin en situació d'alta en el RETA o en el RETM, com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització, i que hagin d'aportar dades que no haguessin comunicat amb anterioritat al 01-11-2023, hauran de comunicar-les per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social en un termini que finalitzarà el 30 de juny de 2024.

 

2) Procediment de recaptació en via executiva. Embargament de béns

 - Obligació d'informació d'entitats financeres en embargaments de béns

La sol·licitud d'informació que es requereixi per a dur a terme l'embargament de diners dipositats a la vista en comptes de qualsevol classe, obertes en entitats de crèdit, estalvi o finançament podrà incloure, entre altres qüestions, el nombre de cadascun dels comptes corrents i el saldo corresponent.

- Celebració de subhasta i adjudicació de béns

Es modifica els apartats 5 i 7 de l'article 120 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, per a permetre la celebració d'una segona subhasta dels béns embargats a un tipus inferior al de la primera.


3) Reintegrament de prestacions indegudament percebudes. Fraccionament

- S'elimina el factor de discrecionalitat dels òrgans competents per apreciar la situació econòmica i altres circumstàncies concurrents i  resoldre  les sol·licituds de fraccionament del pagament de les quantitats degudes, alhora que  estableix un import mínim de 100 € mensuals i fins a un màxim de 5 anys.

- S'especifica que l'ingrés de l'import dels venciments haurà de realitzar-se mitjançant el sistema de domiciliació en compte obert en una entitat financera autoritzada per a actuar com a oficina recaptadora de la Seguretat Social.

- En el supòsit de falta d'ingrés de l'import corresponent a tres dels terminis de fraccionament concedits, s'iniciarà automàticament la via executiva, mitjançant l'emissió de la provisió de constrenyiment, per la totalitat de l'import que restés per pagar.

- Conclòs el període de pagament de l'últim dels terminis de fraccionament concedits, si existís alguna quantitat pendent d'abonament, es començarà, de manera automàtica, la via executiva, mitjançant l'emissió de la corresponent provisió de constrenyiment.


4) Supòsits de domiciliació obligatòria del pagament de quotes

A partir de l'1 de JULIOL de 2024 queda modificada la DA vuitena del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social a fi d'ampliar els supòsits en què el pagament de les quotes ha d'efectuar-se.  Es farà mitjançant el sistema de domiciliació en compte obert en una entitat financera autoritzada per a actuar com a oficina recaptadora de la Seguretat Social.S'incorporarà els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris, durant els períodes d'inactivitat, així com als subjectes responsables del pagament de la quota corresponent al conveni especial amb la Seguretat Social.


5) Normes per a l'aplicació de la cotització addicional de solidaritat

Entrarà en vigor l'1 de GENER de 2025, la cotització addicional de solidaritat del text refós de la Llei General de la Seguretat Social incorporat pel RD-llei 2/2023.

L'import de les retribucions que superi  la base màxima de cotització establerta per a les persones treballadores per compte d'altri del sistema de la Seguretat Social, quedarà subjecte a una cotització addicional de solidaritat d'acord amb determinats trams.

La quota de solidaritat serà el resultat d'aplicar un tipus del 5,5% a la part de retribució compresa entre la base màxima de cotització i la quantitat superior a la referida base màxima en un 10%. El tipus del 6% a la part de retribució compresa entre el 10% superior a la base màxima de cotització i el 50%; i el tipus del 7% a la part de retribució que superi l'anterior percentatge.

Estableix un règim transitori d'aplicació gradual, amb tipus que es van incrementant des de l'any 2025 fins a arribar en 2045 als tipus definitius esmentats anteriorment.

Aquesta cotització addicional s'aplicarà a la diferència resultant entre l'import de la base màxima de cotització per contingències comunes aplicable als treballadors per compte d'altri i l'import de la base de cotització superior a aquella que, els hagués correspost de no existir aquesta base màxima. Sempre que  s'haguessin aplicat les regles de cotització a la retribució percebuda durant el període de liquidació corresponent al mes que s'hagin reportat les esmentades retribucions, tot tenint en compte els trams i percentatges fixats legalment.

El termini reglamentari d'ingrés de la cotització addicional de solidaritat finalitzarà l'últim dia del mes següent a aquell en què hagin d'abonar-se les retribucions corresponents.

Les empreses hauran de comunicar per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades identificatives dels treballadors afectats per aquesta cotització addicional. Hauran de comunicar també  el període en què hagin d'abonar-se les retribucions, l'import de les retribucions que determinin una base de cotització que superi la base màxima de cotització aplicable i l'import de les bases de cotització compreses entre la base màxima i la determinada per les retribucions computables a aquest efecte.