Circulars

Novetats Laborals

01/03/2022

Circular 8/2022

El Reial decret llei 2/2022 (BOE del dia 23 de febrer de 2022), adopta mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms i per la defensa activa de l'ocupació. Alhora, prorroga certes mesures de protecció per fer front a situacions que afecten notablement els més febles socialment i econòmica.

Les més importants, les relacionem a  continuació:

  • De manera anàloga al que es va fer a partir d'octubre, s'estableixen exoneracions a les cotitzacions socials durant els mesos de març a juny de 2022 per als treballadors autònoms que vinguessin percebent fins ara (28 de febrer de 2022), alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 10 i 11 del RD-llei 18/2021 que estaven associades a la pandèmia. En concret, s'aplicarà una exoneració de la cotització a la Seguretat Social del 90% al març, del 75% a l'abril, del 50% al maig i del 25% al ​​juny, sempre que mantinguin l'alta al RETA o REMAR fins al 30 de juny del 2022.

  • A partir de l'1 de març de 2022, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció a la propagació del virus COVID-19, o mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada, tindran dret a una prestació extraordinària de cessament d’activitat per una quantia del 70% de la base mínima de cotització i amb durada màxima de 4 mesos (fins a 30 de juny de 2022), i també estaran exempts de l'obligació de cotitzar. Serà compatible amb ingressos del treball per compte aliè inferiors a 1,25 vegades el SMI.

  • Amb l'objectiu de facilitar la transició als nous expedients de regulació temporal d'ocupació previstos a la recent reforma laboral, es prorroguen fins al 31 de març de 2022 i de forma automàtica els ERTO vigents a 24 de febrer de 2022 referits a l'article 1 del Reial decret llei 18/2021 (vinculats a la crisi pandèmica – ERTO-COVID) i els ERTO autoritzats en base a l'art.2 i 5.1 (ERTO per impediment o per limitacions a l'activitat, i ERTO ETOP COVID), inclosos els autoritzats d'acord amb la disposició transitòria única de l'esmentat abans.

  • Als ERTO prorrogats, els seran d'aplicació durant el mes de març de 2022, les exempcions a la cotització a la Seguretat Social regulades a l'article 4 del RD-llei 18/2021, en els mateixos termes i condicions, però aplicant uns percentatges d'exempció inferiors. L'exoneració serà del 90% de l'aportació empresarial en el cas dels ERTO per impediment prorrogats. Les empreses acollides als ERTO per limitacions d'activitat o ERTE-COVID prorrogats tindran una exoneració del 60% si fan accions formatives, i del 30% (empreses de menys de 10 treballadors) i del 20% (amb 10 o més treballadors) per a aquells supòsits en què no es posin en marxa plans de formació.

  • El “Plan MECUIDA”, que regula el dret d'adaptar i/o reduir la jornada laboral de les persones treballadores per atendre els deures de cura com a conseqüència del COVID-19 estén la seva vigència fins al 30 de juny del 2022.