Circulars

Nul·litat de l’acomiadament en situació de baixa mèdica - Llei 15/2022 de 12 de juliol

14/09/2022

Circular 16/2022

El passat mes de juliol va entrar en vigor la Llei Integral per la Igualtat de Tracte i la no Discriminació, l’objecte d’aquesta norma és la de garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació sexual, malaltia o condició de salut o predisposició genètica entre altres.

Volem destacar que l’entrada en vigor d’aquesta Llei, afecta o pot afectar d’una forma decisiva, els acomiadaments causats per malaltia i per incapacitat temporal, quan fins ara aquestes situacions NO afectaven a una possible nul·litat de l’acomiadament.

Si tenim en compte el que es disposa a l’article 55 de l’apartat 5 de l’estatut dels Treballadors:

“Serà nul l’acomiadament que tingui per causa qualsevol dels motius de discriminació prohibits per la Constitució o a la Llei, o bé es produeixi una violació dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels treballadors.”

El que es disposa per la nova Llei juntament amb l'Estatut dels Treballadors té suficient fonamentació perquè l'acomiadament d'un treballador per baixa mèdica, que fins al mes de juliol es considerava un acomiadament improcedent, avui es pot convertir en un acomiadament nul, la qual cosa comporta  la readmissió del treballador en el lloc que ocupava i el pagament dels salaris de tramitació des de la data de l'acomiadament fins a la reincorporació efectiva.

També l'article 27 legisla l'obligació de reparar el mal, d'aquesta manera l'empresa podria ser condemnada al pagament d'una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats per la discriminació i la readmissió en el mateix lloc de treball.

Finalment, en el seu article 30 disposa que quan la part sol·licitant al·legui discriminació i argumenti indicis fundats sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada la justificació objectiva i raonable que això no és d'aquesta forma és a dir, la part demandada és la que ha de provar el fet negatiu. La prova recau sobre l'empresari.

Per a concloure, els acomiadaments que es realitzin a persones que estiguin en situació de baixa mèdica poden ser declarats nuls amb totes les conseqüències que hem apuntat.