Circulars

Obligatorietat d’alta a la Direcció Electrònica Vial per a Persones Jurídiques

09/09/2022

Circular 15/2022

En base a l’obligatorietat legal establerta per a les persones jurídiques de relacionar-se de forma electrònica amb l’Administració, totes les empreses propietàries de vehicles s’hauran de donar d’alta a la Direcció Electrònica Vial (d’ara endavant DEV) per rebre les notificacions relacionades amb el procediment sancionador de trànsit, tant pel que fa a la Direcció General de Trànsit com a la Servei Català de Trànsit i diverses entitat públiques(ajuntaments I ORGT)

A partir de l’1 de novembre del 2022, la Direcció General de Trànsit deixarà d’enviar notificacions en paper i passarà a notificar a les persones jurídiques només de forma electrònica a través de la DEV. Per això abans de la data esmentada s’hauran de donar d’alta les empreses a la DEV a través del següent enllaç de la seu electrònica de la pàgina web de la DGT. Serà necessari disposar d’un certificat digital en vigor i que es faciliti almenys un correu electrònic i un telèfon mòbil de manera que es puguin rebre els avisos de les notificacions pendents: sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/suscripcionNostraIdiomaPostback.faces?idioma=es

En qualsevol cas, a data 1 de novembre de 2022, s’assignarà d’ofici una adreça electrònica viària, on es realitzaran les notificacions en matèria de procediment sancionador de trànsit. Si no comunica a la DGT un correu electrònic o telèfon mòbil per a aquesta finalitat, no es rebran avisos de la posada a disposició de les notificacions de multes de trànsit, però aquestes seran igualment efectives.

Per a més informació sobre la DEV consulteu el següent enllaç de la seu electrònica de la DGT: sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial