Circulars

Pla d’Igualtat

21/02/2022

Circular 7/2022

El 7 de març de 2022, fineix el termini per dipositar en el Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, un Pla obligatori per  a totes aquelles companyies amb més de 50 treballadors.

El Reial decret llei 6/2019 d'1 de març de mesures urgents per a garantir  la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació  va modificar, entre altres normes, la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per la igualtat efectiva entre gèneres . Pretén aquest nou Pla  recollir tota la informació de la composició per sexe de la plantilla laboral i alhora explicitar els sous cobrats per homes i dones de cada empresa.

Aquest Pla, ha de formar part dels Registres dels Convenis  i Acords Col·lectius de Treball,  que depenen de La Direcció General de Treball, del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats laborals de les Comunitats Autònomes.

Aquests plans han de basar-se en un acord negociat i  tancat amb la representació legal dels treballadors i alhora ha d'abastar  les següents matèries:

 • Procés de selecció i contractació;
 • Classificació professional;
 • Formació;
 • Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes;
 • Promoció professional;
 • Infrarepresentació femenina
 • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral;
 • Retribucions, i
 • Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

El Departament d'Igualtat i Feminismes ofereix en la seva pàgina web informació i assessorament sobre com ha d'elaborar-se un Pla d'Igualtat.

La no elaboració o no aplicació d'un Pla d'Igualtat es considera per part de l'Administració  una infracció molt greu d'acord amb el  Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, i les multes poden oscil·lar entre 6.251 i 187.515 euros, a més de sancions accessòries com les següents:

 • Pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció,
 • Exclusió automàtica de l'accés a tals beneficis durant sis mesos i alhora,
 • Les empreses que no tinguin un pla d'igualtat, o que no el compleixin, no podran contractar amb l'Administració Pública.