Circulars

Principals mesures sobre pensions i d'altres prestacions públiques

18/01/2024

Circular 2/2024

Comença fiscalment l'exercici 2024 amb el desplegament d'un Reial Decret-llei 8/2023 de 27 de desembre publicat el BOE el 28 de desembre de 2023, mitjançant el qual es regulen diverses mesures per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials sobrevingudes per les guerres a Ucraïna i l'Orient Mitjà. Es pretén també pal·liar els efectes de la intensa sequera patida durant el darrer any.

L'article 79 regula de manera provisional la revaloració de les pensions fins que s'aprovi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2024.

A aquest efecte, s’estableix:

 • Una revaloració de les pensions contributives del sistema de Seguretat Social i de les pensions ordinàries i extraordinàries del Règim Especial de Classes Passives de l’Estat, amb caràcter general, del 3,8% respecte de l’import que tinguessin a 31/ 12/2023. El mateix increment reben els havers reguladors aplicables per a la determinació inicial de les pensions del règim especial esmentat, i de les pensions especials de guerra.

 • Es fixa el límit màxim establert per a la percepció de les pensions públiques del sistema de Seguretat Social i classes passives el 2024 a 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.

 • El complement de pensions contributives i de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat per a la reducció de bretxa de gènere tindrà per al 2024 un import 33,20 euros mensuals gràcies a sumar al percentatge general de revaloració del 3,8%, el percentatge addicional del 5%, en aplicació de la disposició transitòria primera del Reial decret llei 2/2023.

 • La quantia mínima de les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social s'incrementa el 2024 en el 3,8%, però també en funció del tipus de pensió en consideració al llindar de la pobresa, amb els imports que s'especifiquen a l'annex IV. Idèntic tractament reben les pensions mínimes del Règim de Classes Passives de l'Estat, i se n'especifica l'import a l'annex V.

 • Les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) no concurrents amb altres pensions públiques, així com les pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, tindran un import anual, respectivament, de 7.399,00 euros i 7.182,00 euros.

 • Les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d'invalidesa i jubilació tindran un import anual de 7.250,60 euros.

 • La quantia anual de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, per fill a càrrec amb 18 anys o més, i un grau de discapacitat major del 65 o del 75%.

 • Les prestacions d'orfandat causades per violència contra la dona experimentaran el 2024 el mateix increment que l'SMI.

 • El subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport es revaloraran el 3,8%, i assolirà un import anual de 974,40 €.


ANNEX IV.
Sistema de la Seguretat Social
Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l'any 2024

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: Unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge

no a càrrec

Euros/any

Jubilació

 

 

 

Titular amb seixanta-cinc anys.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Titular menor de seixanta-cinc anys

14.466,20

10.808,00

10.215,80

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa.

21.698,60

17.329,20

16.448,60

Incapacitat Permanent

Gran invalidesa

21.698,60

17.329,20

16.448,60

Absoluta.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Total: Titular amb seixanta-cinc anys.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys

14.466,20

10.808,00

10.215,80

Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.

8.516,20

8.516,20

8.443,40

Parcial del règim d'accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys.

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Viudetat

Titular amb càrregues familiars

14.466,20

Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per cent.

11.552,80

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys

10.808,00

Titular amb menys de seixanta anys.

8.752,80

Classe de pensió

Euros/any

Orfandat

 

Per beneficiari

3.533,60

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65%

6.946,80

A l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 8.752,8 euros/any distribuïts, si escau, entre els beneficiaris

Prestació d’orfandat

Un beneficiari

10.584,00

Diversos beneficiaris: a repartir entre nombre de beneficiaris

17.841,60

En favor de familiars

Per beneficiari

3.533,60

Si no hi ha vidu ni orfe pensionista

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys.

8.534,40

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys

8.043,00

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 5.219,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

 

Altres quanties any 2024. Límit d'ingressos per al reconeixement de quanties mínimes de pensió:

 • Sense cònjuge a càrrec 8.942,00 euros/any.
 • Amb cònjuge a càrrec 10.430,00 euros/any.


ANNEX V. 
Durant 2024 les quanties mínimes de les pensions de Classes Passives queden fixades, en còmput anual, en els imports següents:

Classe de pensió

Import

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: Unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Pensió de jubilació o retir

14.466,20

11.552,80

10.966,20

Pensió de viudetat

11.552,80

Pensió familiar diferent de la de viudetat, sent N el número de beneficiaris de la pensió o pensions.

11.261,60/n