Circulars

Protocols d’assetjament sexual i conductes inapropiades

28/04/2022

Circular 11/2022

En aquests darrers anys, una munió de lleis i reals decrets han establert les bases per protegir eficaçment els treballadors de tota mena de riscos laborals, prevenint i maldant per reduir els accidents físics i alhora, actuant per a fer front els eventuals riscos psicosocials que es puguin produir.

En efecte, progressivament s'ha legislat en els següents àmbits:

  • Assetjament: conflictes interpersonals que afectin el mateix entorn professional en provocar situacions indesitjables i discriminatòries com són l'assetjament laboral, el sexual, l'assetjament per raó de sexe, per orientació sexual i  per identitat i expressió de gènere.

  • Garanties de drets: aquells que afectin  persones  lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

  • Igualtat efectiva de dones i homes:  defensa del principi d'igualtat i cerca de mesures específiques que promoguin les condicions de treball adequades que ho evitin, treballant  alhora en la seva prevenció.

En els articles 48,51 i 62 de la Llei orgànica 3/2007 i en el capítol IV del Reial decret 901/2020 es regulen mesures específiques de prevenció i s'estableixen les característiques principals dels   plans d'igualtat que han d'esser elaborats per les empreses.

Ceteb, conscients d'aquesta realitat i coneixedors de les nombroses iniciatives legals,  aconsellem establir procediments d'actuació, difusió de bones pràctiques i manuals de conducta per prevenir i, si s'escau, actuar en  situacions d'assetjament en l'àmbit laboral així com mostrar tolerància zero davant la concurrència en la seva organització i dependències de conductes constitutives d'intimidació.  Convé actuar, segons exigeix la legislació, per tal de reduir al mínim aquest tipus de problemàtica  a les empreses.