Circulars

Reial Decret 1008/2023, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen diverses matèries dels Reglaments de l'IRPF i l'Impost de Societats

12/12/2023

Circular 17/2023

S'adapta el reglament de l'IRPF als canvis introduïts per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 i s'incorporen les modificacions en matèria de foment de l'ecosistema de les empreses emergents.

Respecte al reglament de l'Impost sobre Societats s'exclou de l'obligació de retenir els canvis financers duts a terme en la regulació dels mercats de valors i es regula una exclusió de retenció d'interessos generats en l'àmbit del funcionament dels sistemes de pagaments. 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Lliurament d'accions a treballadors (Art. 43)

La Llei 28/2022, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, va modificar la tributació dels rendiments del treball derivats del lliurament d'accions o participacions a treballadors d'empreses d'emergents, elevant l'import de l'exempció dels 12.000 als 50.000€ anuals.

La modificació reglamentària és una mera adaptació al disposat a nivell legal, sense introduir cap modificació al respecte en reproduir literalment l'assenyalat per la Llei de l'impost.

Reordenació per maternitat (Art. 60)

S'adapta el reglament a la nova regulació de la deducció per maternitat com la desaparició de la limitació de la deducció a la quantia de les cotitzacions meritades en el període impositiu.

S' amplia el col·lectiu de dones amb dret a la deducció, en suprimir-se legalment el requisit de realitzar una activitat per compte propi o aliè per la qual estigui donada d' alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. 

 • La podran aplicar les dones amb fills menors de 3 anys pels quals tinguin dret al mínim per descendents que en el moment del naixement percebin alguna prestació del sistema de protecció d'atur o estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o, bé, que en qualsevol moment posterior al naixement estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim de 30 dies cotitzats.

 • En relació amb els supòsits d'adopció, acolliment permanent o delegació de guarda per a la convivència s'aclareix que s'atendrà a la data de la seva inscripció en el Registre Civil o, si s'escau, a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari, en lloc de la data de naixement del menor.

Obligació de declarar (Art. 61)

 • S'adapta el reglament als canvis introduïts en l'obligació de declarar per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, com a conseqüència de l'increment del salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar l'Impost, des dels 14.000 fins als 15.000€ anuals. És conegut que aquest increment de la reducció s'estén a contribuents amb un salari brut anual de fins a 21.000 €.

 • També es desenvolupa en la norma el canvi introduït pel Reial decret llei 13/2022, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat. En concret, es reprodueix el que disposa a nivell legal, això és,    l'obligació legal de declarar en tot cas de totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d' alta, com a treballadors per compte propi, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.


Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (Capítol I del Títol VIII)

Es regula reglamentàriament les modificacions introduïdes en el règim fiscal especial aplicable a les persones treballadores desplaçades a territori espanyol amb l' objectiu d'atreure el talent estranger. Com sabem, es va estendre l'àmbit subjectiu  d'aplicació als treballadors que es desplacin a territori espanyol per treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació i als administradors d'empreses emergents amb independència del seu percentatge de participació en el capital social de l'entitat.

També poden aplicar aquest règim els que es desplacin per desenvolupar una activitat emprenedora de suport als emprenedors i la seva internacionalització, els professionals altament qualificats que prestin serveis a empreses emergents i els que es desplacin per dur a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació, i compleixin determinats requisits.

A més, es va establir la possibilitat d' acollir-se a aquest règim especial als fills del contribuent menors de 25 anys, o qualsevol que sigui la seva edat en cas de discapacitat, i al seu cònjuge o, en el supòsit d' inexistència de vincle matrimonial, el progenitor dels fills sempre que compleixin unes determinades condicions.

Destaquem les següents modificacions:

 • Es determinen les condicions necessàries per qualificar una activitat econòmica com a activitat emprenedora. En particular, serà aquella que sigui innovadora i/o tingui especial interès econòmic per a Espanya i a tal efecte compti amb un informe favorable emès per Empresa Nacional d'Innovació, S.M.E. (ENISA).

 • Caldrà disposar de l'autorització de residència per a activitat empresarial amb caràcter previ al seu desplaçament a territori espanyol o, en el cas de ciutadans de la Unió Europea i en el d'aquells estrangers als quals els sigui d'aplicació el dret de la Unió Europea per ser beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, disposar d'un informe favorable emès per l'Empresa Nacional d'Innovació, S.M.E. (ENISA), qualificant tal activitat com a emprenedora, el qual serà sol·licitat pel contribuent a ENISA, a través de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, amb caràcter previ al seu desplaçament a territori espanyol. Aquest informe, de caràcter preceptiu, serà evacuat en el termini de 10 dies hàbils des que ENISA rebi la corresponent sol·licitud. Igualment hauran de disposar de l' informe els contribuents que haguessin optat per l'aplicació d' aquest règim especial, si amb posterioritat volen iniciar una activitat econòmica que tingui caràcter emprenedor diferent, si s' escau, d'aquella que va motivar el seu desplaçament a territori espanyol.

 • Pel que fa a la consideració de professionals altament qualificats s'entendrà com a tal aquells professionals que comptin amb la titulació a què es refereix l'article 71 de la Llei 14/2013. En particular, s'entendrà complerta aquesta circumstància quan el contribuent disposi de l'autorització de residència amb caràcter previ al seu desplaçament a territori espanyol.

 • Es considerarà que es duen a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació quan concorri algun dels supòsits a què es refereixen les lletres a), b), c) i d) de l'apartat 1 de l'article 72 de l'esmentada Llei 14/2013. S'entendrà complerta aquesta circumstància quan el contribuent disposi de l'autorització de residència prevista a l'esmentat article 72 de la Llei 14/2013 amb caràcter previ al seu desplaçament a territori espanyol.

 • També podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, mantenint la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol quan es compleixin les condicions previstes en la Llei de l'Impost.

 • Si s'acullen a aquest règim especial els fills del contribuent menors de 25 anys, o qualsevol que sigui la seva edat en cas de discapacitat, i al seu cònjuge o, en el supòsit d'inexistència de vincle matrimonial, el progenitor dels fills, hauran d'optar per aquest règim en el termini màxim de 6 mesos des de la data de la seva entrada en territori espanyol. Podran renunciar a aquest règim durant els mesos de novembre i desembre anteriors a l' inici de l' any natural en què la renúncia ha de tenir efectes. També se'ls podrà excloure d' aplicar aquest règim especial si deixen de complir les condicions.

 • La determinació de la vinculació d'aquests contribuents amb el contribuent així com de l'edat i situació de discapacitat d'aquests, es realitzarà atenent a la situació existent en el moment d'exercitar la seva opció pel règim especial.

 • El termini per exercir l'opció pel règim especial per als contribuents que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya en el període impositiu 2023, com a conseqüència d'un desplaçament realitzat a territori espanyol el 2022 o el 2023, serà de 6 mesos des de la data de l'entrada en vigor de l'Ordre que aprovarà el model de comunicació i d'acreditació per optar per aquest règim especial.

 • En el cas dels treballadors que prestin a serveis a distància hauran de remetre a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la documentació corresponent en el termini de 6 mesos des que es produeixi l'entrada en vigor de l'Ordre que aprovarà el model de la comunicació de l'opció per aplicar aquest règim.


IMPOST SOBRE SOCIETATS

Excepcions a l'obligació de retenir i d'ingressar a compte

S'exclou de l'obligació de practicar retenció sobre els interessos procedents del règim de garanties de les ECC establert en la Llei dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió, en el Reglament (UE) nº 648/2012, i en els Reglaments d'aquestes entitats i en les seves circulars de desenvolupament.