Circulars

Reial Decret Llei 20/2022

28/12/2022

Circular 23/2022

El Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dimecres 28 de desembre de 2022, estableix, entre altres qüestions rellevants, les variacions dels tipus impositius d'IVA que afecten els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats productes.

1) Tipus d'IVA:

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023:

a) S'aplicarà el tipus del 5 per cent de l'Impost sobre el Valor afegit a:

  1. Els olis d'oliva i llavors
  2. Les pastes alimentàries

El recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625 per cent.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual d'inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d' equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l'1,4 per cent.


b) S'aplicarà el tipus del 0 per cent de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

  • El pa comú, així com la massa de pa comú congelat i el pa comú congelat destinat exclusivament a l'elaboració del pa comú.
  • Les farines panificables.
  • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  • Els formatges.
  • Els ous.
  • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0 per cent.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència publicable a aquestes operacions serà el 0,5 per cent.

c) La reducció del tipus impositiu ha de beneficiar íntegrament el consumidor, sense que per tant, l'import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge del benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus.


b) Ajut de 200 euros:

També s'ha decidit un ajut directe per a la cistella de la compra, tot i que els beneficiaris podran dedicar-la al que vulguin, per exemple, a la factura elèctrica. Es tracta d'un ajut anual de 200 euros per a famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros bruts anuals.

c) Limitació del lloguer:

Es prorrogarà durant tot el 2023 el límit del 2 per cent a l'augment dels lloguers que s'actualitzin amb l'IPC.

D'altra banda, en aquells contractes que s'acaben i que s'han de renovar es permetrà una pròrroga de sis mesos que obliga el propietari a mantenir les mateixes condicions. Ara bé, la mesura té matisos i depèn, sobretot, de si hi ha acord entre les parts. L'opció d'aquesta pròrroga extraordinària estarà en vigor sis mesos (fins al 30 de juny del 2023).