Circulars

Resum de mesures fiscals en els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022

12/01/2022

Circular 3/2022

La llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2022 (BOE 29-12-2021) aprovada majoritàriament a les Corts, estableix tot un seguit de modificacions en diversos impostos. La present circular aborda amb caràcter de síntesi els següents: I) IRPF, II) Societats, III) Renda de no residents, IV) IAE i V) ITP-AJD. Alguns dels canvis introduïts tenen una considerable rellevància econòmica. Cal que siguin coneguts pels contribuents.

1) Modificacions a l’IRPF (Llei 35/2006) a efectes des de 1 de gener de 2022:

A) Límits de reducció a la base impossable general de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social. Art 59 i DF Novena LPGE

Reducció en la b.i. general de les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència.” El conjunt de les reduccions practicades por totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del propi contribuent, no podran excedir de 1.500 euros anuals (abans 2.000 €). Art.51.5 paràgraf tercer LIRPF.

Modifica el límit màxim general conjunt aplicable a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, reduint-se de 2.000 € a 1.500 € anuals. Si bé es preveu que aquest límit pugui incrementar-se no només mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja passa, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin del mateix o inferior import a la contribució empresarial respectiva. Així mateix, s'eleva la quantia de l'increment d'aquest límit, que passa de 8.000-8.500 €. Art.52.1 LIRPF.

A aquests efectes, les quantitats aportades per l´empresa que derivin d´una decisió del treballador tindran la consideració d´aportacions del treballador. Art.52.1 LIRPF.

Les aportacions pròpies que l'empresari individual faci a plans de pensions d'ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, alhora, sigui promotor i, a més, partícip o mutualista, així com les que faci a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència de les quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran contribucions empresarials, a efectes del còmput d'aquest límit. Art.52.1 LIRPF.

Es manté el límit addicional de 5.000 € anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa. Art.52.1 LIRPF

El límit financer anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions als sistemes de previsió social també es redueix de 2.000 € a 1.500 € anuals. Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva. A més, per a assegurances col·lectives de dependència contractades per empreses per cobrir compromisos per pensions, s'estableix un límit addicional de 5.000 euros anuals per a les primes satisfetes per l'empresa. Da Setzena LIRPF

 Modificació de l’art.5.3 a) del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (RD Leg 1/2002) sobre “Principis bàsicos dels plans de pensions” per a  adecuar-ho als nous límits a l’ IRPF, amb efectes des de 1 de gener de 2022:

 “a) El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions que regula aquesta Llei no pot excedir de 1.500 euros.

Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.

 A aquest efecte, les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tenen la consideració d'aportacions del treballador.

 Les aportacions pròpies que l'empresari individual faci a plans de pensions d'ocupació dels quals, alhora, sigui promotor i partícip, es consideren contribucions empresarials, als efectes del còmput d'aquest límit.»

B) Pròrroga dels límits excloents per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva a l'IRPF per a l'exercici 2022. DT trenta-dosena. LIRPF 60

La magnitud en funció del volum d'ingressos per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, prevista per al període impositiu 2022, continuarà sent de 250.000 €, i de 125.000 € per a les operacions per les quals hi hagi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional.

La magnitud excloent en funció del volum de compres en béns i serveis continuarà sent per a l´exercici 2022 de 250.000 €.

El límit excloent en funció del volum d’ingressos per al conjunt dactivitats agrícoles, forestals i ramaderes és de 250.000 € per a l´exercici 2022.

També es prorroguen per a l'exercici 2022 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, a l'IVA, que són de 250.000 €. DT Tretzena LIVA. Art.64.


2) Modificacions en l’Impost sobre Societats (Llei 27/2014) Art. 61

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022

A) Tributació mínima. Quota líquida mínima:

El nou apartat 2 de l’art.30 de la LIS estableix que “sobre la quota íntegra s’ aplicaran les bonificacions y deduccions que procedeixin previstes a la normativa de l`IS donant  lloc a la quota líquida del mateix que, en cap cas, podrà ser negativa.

El nou art. 30 bis de la LIS regula la tributació mínima en l’ IS, establint les regles per calcular la quota líquida mínima.

Estableix una quota líquida mínima, que no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 15% a la base imposable, minorada o incrementada, si escau i segons correspongui, per les quantitats derivades de l'art.105 LIS (reserva d'anivellament) i minorada a la Reserva per Inversions regulada a l'article 27 de la Llei 19/1994 (REF Canàries) per a aquells contribuents amb un import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu o per als que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas, sigui quin sigui l'import net de la xifra de negocis.

Aquest percentatge per determinar la quota líquida mínima serà del 10% a les entitats de nova creació que tributin al tipus del 15% segons el que disposa l'art.29.1 LIS, i del 18% per a les entitats de crèdit i les d'exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzemaments subterranis d'hidrocarburs el tipus general dels quals és del 30% segons estableix l'art.29.6 de la LIS.

La quota líquida mínima no és aplicable als contribuents que tributin als tipus de gravamen del 10% de l'art.29.3 (entitats amb règim fiscal de la llei 49/2002), de l'1% de l'art.29.4 (sicav, fons inversió financers, etc), i del 0% de l'art.29.5 (fons de pensions), ni les SOCIMI.

En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no pot ser inferior al resultat d'aplicar el 60% a la quota íntegra calculada segons la Llei 20/1990.

A les entitats de la Zona Especial Canària, la base imposable positiva sobre la qual s'apliqui el percentatge no inclourà la part corresponent corresponent a les operacions realitzades materialment i efectivament en l'àmbit geogràfic d'aquesta Zona que tributi al tipus de gravamen especial del art.43 Llei 19/1994.

Es tindran en compte les següents regles (art.30 bis.2)

  • En primer lloc, es minorarà la quota íntegra en l'import de les bonificacions que siguin aplicables, incloses les regulades a la Llei 19/1994 (REFC), i en l'import de la deducció prevista a l'article 38 bis d'aquesta Llei.

    En segon lloc, s'han d'aplicar les deduccions per doble imposició que regula els articles 31, 32, 100 i disposició transitòria vint-i-tresena d'aquesta Llei, respectant els límits que siguin aplicables en cada cas.

    En cas que, com a resultat del que disposen els dos paràgrafs anteriors, resulti una quantia inferior a la quota líquida mínima calculada segons el que regula l'apartat 1 d'aquest article, aquesta quantia tindrà, com a excepció al que disposa aquest apartat, la consideració de quota líquida mínima.

  • En cas que després de la minoració de les bonificacions i deduccions a què fan referència la lletra a) anterior resultés una quantia superior a l'import de la quota líquida mínima calculada segons el que regula l'apartat 1 d'aquest article, s'aplicaran les restants deduccions que resultin procedents, amb els límits aplicables en cada cas, fins a limport de la dita quota líquida mínima.

    Les deduccions l'import de les quals es determini d'acord amb el que disposa la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, i la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, s'aplicaran, respectant els seus propis límits, encara que la quota líquida resultant sigui inferior a l'esmentada quota líquida mínima.

    Les quantitats no deduides per aplicación del que disposa l'apartat anterior es poden deduir en els períodes impositius següents d'acord amb la normativa aplicable en cada cas. (art.30 bis.3).

Modifica el art.41 LIS “Deducció de les retencions, ingressos a compte o pagament fraccionats”. Seran deduïbles de la quota líquida o de la quota líquida mínima, en el seu cas.

Modifica el art.71.1 LIS “Deduccions i bonificacions de la quota íntegra del grup fiscal”. La quota líquida no podrà ser negativa, en cap cas.


B) IS. Entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge. Bonificacions. Modifica l´art.49.1 de la LIS, per establir la bonificació en el 40%.


3) Modificacions Impost sobre la Renda de no Residents (RD Leg 5/2004)

Amb efectes pels períodes impositius que se iniciin a partir de 1 de gener de 2022

Tributació mínima: Art. 63 LPGE

La nova DA décima del TRLIRNR  estableix que, a efectes del que es disposa a l’article 19 del text refós, per determinar el deute tributari de l’impost, resultarà d’aplicació la tributació mínima establerta en el article 30 bis de la LIS.

L’apartat 4 de l’art.19. Deute tributària estableix que sobre la quota íntegra s’aplicaran les bonificacions i deduccions previstes en la normativa de l’IS donant lloc a la quota líquida de l’impost, que, en cap cas, podrà ser negativa.

Les diferents deduccions i bonificacions es practicaran en funció de les circumstàncies que concorrin a l'establiment permanent, sense que resultin traslladables les d'altres diferents del mateix contribuent en territori espanyol (segon paràgraf del 19.4 – abans 19.5).

Serà deduïble de la quota líquida l'import de les retencions, dels ingressos a compte i dels pagaments fraccionats. (art.19.5 TRLIS)

Pel que fa a les retencions, els ingressos a compte i els pagaments fraccionats efectivament realitzats superin la quota líquida de l'impost, l'Administració tributària procedirà a tornar d'ofici l'excés, de conformitat amb el que estableix l'article 127 de la Llei 27/2014 de l'IS. (art.19.6 TRLIS)


4) Impost sobre activitats econòmiques (RD-LEG 1175/1990
. Art. 62 LPGE

Amb efectes pels p.i que se inicien a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei de PGE.

Es crea un nou grup a la secció segona de les Tarifes de l'IAE, amb la finalitat de classificar de forma específica l'activitat exercida per periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació:

«Grup 863. Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

Quota de: 115 euros.

Nota: Els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per a l'obtenció, el tractament, la interpretació i la difusió d'informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l'assessorament i l'execució de plans de comunicació. institucional o corporativa.»


5) 
ITP-AJD (RD-LEG 1/1993) Art.65 LPGE

S´actualitza en un 1 % l’escala de gravamen per transmissions i rehabilitacions dels títuls nobiliaris i grandesa aplicable al ITP-AJD, amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei de PGE.