Circulars

Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall

16/12/2022

Circular 22/2022

Les noves  subvencions que pretenen impulsar  les activitats de comerç al detall, formen part  del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,  finançat pels fons Next Generation. EU

 Les seves bases estan recollides  en el DOGC 29-11-2022 I la pertinent  convocatòria apareix en el  DOGC 09-12-2022.

A continuació detallem els elements més destacats  que componen aquesta convocatòria:

 

1) Termini sol·licituds:

Aquestes comencen  a les 9.00 h del dia 15-12-2022 i acaben  a les 14.00 h del 19-01-2023.

Només serà possible  presentar una única  sol·licitud per beneficiari.

 

2) Objecte:

Les subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç, amb la finalitat d'impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.


3) Personas beneficiarias:

  • Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el RETA, titulars d'un establiment de comerç al detall.
  • Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta en el cens de l’IAE.
  • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Per ser beneficiari d'aquestes subvencions l'activitat principal del negoci, haurà de correspondre amb alguna de les activitats següents de la (CNAE 2009): - CNAE 45 - CNAE 47 (veure annex)

Resten excloses les empreses fabricants i majoristes que no realitzin venda al detall.


4) Requisits:

La inversió mínima és de 2.000 euros.

En l'àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Les solucions tecnològiques han d'estar com a mínim en llengua catalana.

Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència de forma fefaent.


5) Tipologia d'accions subvencionables:

5.1 En l'àmbit de les empreses de comerç:

  • En els projectes de noves tecnologies  dirigides a  millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra, se subvencionaran despeses relacionades: Des de la millora de l'atenció, relació i coneixement de la clientela mitjançant l'ús de noves tecnologies, la creació d'una botiga online, la implantació de solucions de ciberseguretat, les aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils, entre d'altres.

  • Despeses referides a la transformació de punt de venda: Des de la digitalització de la gestió de comerç, aplicació de noves tecnologies en el punt de venda per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions, adquisicions de mobiliari tecnològic per l'establiment físic (balances, ordinadors, tauletes), implantació d'etiquetes electròniques RFID, codis QR, entre d'altres.

  • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l'economia circular: Des d'inversions per disminuir el consum d'envasos i embalatge, adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l'impacte  mediambiental en la distribució comercial, instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida, entre d'altres.

5.2 En l'àmbit de les entitats i associacions de comerç:

Des de la millora de l'atenció i relació i coneixement de les persones consumidores, inversions en canals digitals de les associacions, publicitat i comunicació en mitjans digitals, solucions de ciberseguritat en l'àmbit  associatiu, adquisicions de mobiliari i eines tecnològiques, formació destinada a millorar l'ús i gestió d'eines tecnològiques en el comerç, marketing digital i anàlisi de dades vinculats amb la venda online, entre d'altres.


6) Període d'execució:

L'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva entre l'1 de gener de 2022 i fins al 30 de setembre de 2023.

 

7) Quantia:

L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 €.

 
8) Règim de compatibilitat de les subvencions

Les subvencions regulades en aquesta Resolució són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble finançament.


ANEXO:

45. Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes:

 -  451 Venda de vehicles de motor 

-  452 Manteniment i reparació de vehicles de motor

-  453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor

- 454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris

47. Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes:

 - 471 Comerç al detall en establiments no especialitzats

- 472 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats

- 473 Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats

- 474 Comerç al detall d’equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en establiments especialitzats

- 475 Comerç al detall d’altres articles d’ús domèstic en establiments especialitzats

- 476 Comerç al detall d’articles culturals i recreatius en establiments especialitzats

- 477 Comerç al detall d’altres articles en establiments especialitzats

- 478 Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants

- 479 Comerç al detall fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants