Circulars

Tramitació Automatitzada Cotització Autònoms

18/06/2024

Circular 8/2024

Es publica al BOE 07-06-2024 la resolució de 29 de maig de 2024 de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'estableix la tramitació automatitzada de les resolucions i altres actes administratius relatius a la regularització anual de la cotització corresponent als treballadors per compte propi o autònoms.

Es fa constar, a tots els efectes, que aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 2024.

1) Actuació administrativa automatitzada i sistema de signatura electrònica aplicable

S'estableix com a actuació administrativa automatitzada l'emissió i notificació de les resolucions per les quals es determinen les bases de cotització i les quotes mensuals definitives corresponents a l'any anterior així com d'altres actes administratius dictats en el procediment de regularització anual de la cotització corresponent als treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

En l'emissió automatitzada de les resolucions a què es refereix el paràgraf anterior  s'utilitzarà com a sistema de signatura electrònica el segell electrònic de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


2)
Òrgans responsables i altres dades necessàries a efectes  d'impugnació

  • Les resolucions i els altres actes administratius s'entendran dictats pels directors de les administracions de la Seguretat Social.

  • En les resolucions adoptades de forma automàtica, que no posen fi a la via administrativa, es farà constar que contra elles podrà formular-se recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant el titular de la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


3) Òrgans competents per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat, i auditoria del sistema d'informació i del seu codi font

  • L'òrgan competent serà la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Recaptació en Període Voluntari de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  • L'òrgan competent per al disseny informàtic i per a la programació de les especificacions definides, així com per al manteniment, supervisió i control de qualitat i auditoria, serà la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social.


4) Publicació i efectes

Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 2024.