Notes

Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia

15/03/2021

Nota 1/2021

Divendres passat el Govern espanyol va aprovar un nou Reial decret-llei que busca seguir protegint els sectors més afectats i que són fonamentalment viables, mentre s'aconsegueix un percentatge substancial de població vacunada.

La norma s'articula en tres fons: una línia de 7.000 milions d'euros per a ajudes directes a empreses i autònoms destinades al pagament de despeses fixes i deutes amb proveïdors i altres creditors; una línia de 3.000 milions perquè l'ICO pugui acompanyar els processos de reestructuració de deute financer, i un fons de 1.000 milions per a la recapitalització de les empreses afectades.

A més, s'estenen fins a final d'any les moratòries concursals i les mesures d'agilització en l'àmbit de la justícia per proporcionar un període que permeti restablir els equilibris patrimonials o abordar processos de reestructuració, entre altres actuacions.


Línia COVID d'ajudes directes

Aquesta línia permetrà que les comunitats autònomes puguin concedir ajudes directes a les empreses i els sectors més afectats per la pandèmia. Consta de dos compartiments: un amb 2.000 milions d'euros específic per a les empreses de Canàries i les Illes Balears, les regions on el sector turístic té un pes més gran; i un altre de 5.000 milions d'euros per a la resta de les comunitats, que es repartirà en funció d'indicadors de renda, atur i atur juvenil.

Els ajuts són no reemborsables i de caràcter finalista i s'han de destinar al pagament de deutes contrets des de març de 2020, tant factures amb proveïdors i despeses fixes com deutes bancaris o financeres, subministraments energètics, etcètera. Podran accedir-hi les empreses i autònoms els ingressos dels quals hagin caigut com a mínim un trenta per cent respecte a 2019, dins d'un conjunt de gairebé cent sectors i activitats, els més perjudicats per les restriccions.

Els ajuts podran compensar fins a un quaranta per cent de la caiguda addicional d'ingressos per a les micropimes (fins a 10 treballadors) i els autònoms i fins a un vint per cent de la resta d'empreses. S'estableix una quantitat fixa de 3.000 euros per als autònoms que tributen per mòduls i un rang entre els 4.000 i 200.000 euros per empresa per a la resta.


Línia per a la Reestructuració del deute financer

En els processos de reestructuració d'empreses viables amb problemes transitoris que s'acordin amb les entitats financeres, es podran aplicar tres nivells d'actuació sobre els préstecs que compten amb aval públic.

Un primer nivell suposa l'extensió del termini de venciment dels préstecs, addicional a la prolongació aprovada el passat novembre.

En un segon nivell, es podrien convertir aquests préstecs en préstecs participatius, mantenint la cobertura de l'aval públic.


En el tercer nivell, excepcional i d'últim recurs, es permetria fer transferències directes als autònoms i pimes per a la reducció del principal del finançament avalat contret durant la pandèmia.


Fons de Recapitalització d'empreses

Aquest fons serà gestionat per la Companyia Espanyola de Finançament de al Desenvolupament (Cofides), dependent de el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i complementa el fons SEPI per a la recapitalització d'empreses estratègiques de major grandària.

La seva utilització comportarà la participació de l'Estat en els beneficis futurs de les empreses, així com una estratègia de sortida, ja que la naturalesa temporal de el fons està fixada en vuit anys.


Requisits d'accés

Per accedir a totes aquestes noves ajudes, les empreses han de mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022 i no podran repartir dividends ni incrementar les retribucions de l'alta direcció durant dos anys, a més de complir la resta de requisits habituals (no tenir el seu domicili fiscal en un paradís fiscal, no estar en concurs ni haver cessat l’activitat en el moment de la sol·licitud, trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social ...).

El Reial Decret Llei preveu que, en el termini d'un mes i deu dies, el Govern tingui formalitzada l'ordre de repartiment de fons a les comunitats autònomes, després de la signatura dels corresponents convenis, i amb l'objectiu que estiguin disponibles el més aviat possible per ajudar el teixit productiu.