Notes

Segona convocatòria de la línia COVID d’ajudes directes a autònoms i empreses

22/07/2021

Nota 6/2021

La Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment la Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la que s’obre el tràmit d’inscripció prèvia a la segona convocatòria d’ajudes directes a autònoms i empreses, ampliant els sectors d’activitat.

Les ajudes finançades pel Govern d’Espanya estan destinades a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 09:00 hores del 21 de juliol de 2021 fins al 30 de juliol a les 15:00 hores, encara que la prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en la concessió de l’ajuda.

La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades que compleixin els requisits següents:

 1. Que hagin tingut activitat durant el 2019 y 2020.
 2. Que continuïn exercint en l’actualitat.
 3. Que hagin experimentat un descens en el volum d’operacions anual de més del 30% respecte l’any 2019, declarat a l’impost sobre el valor afegit o altre tribut equivalent del 2020. En cas de que es realitzin exclusivament operacions no subjectes o exemptes s’estarà al que disposi l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o l’Impost sobre Societats, segons correspongui.

No podran ser destinataris de les ajudes:

 1. Entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d’inscripció prèvia per a les ajudes extraordinàries directes de recolzament a la solvència empresarial, que es va obrir del 21 al 30 de juny, i compleixin els requisits establerts.
 2. Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials d’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques.
 3. Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complir els requisits, a la declaració del impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les que s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat negativa la base imposable del impost sobre societats o del impost sobre la renda dels no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Sense perjudici del compliment dels anteriors requisits s’estableixen una sèrie de compromisos i obligacions inherents al benefici de les ajudes:

 1. Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins el 30 de juny del 2022.
 2. No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 3. No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajuda.

L’ajuda es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, sempre que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2002 i el 31 de maig del 2021 i provinguin de contractes anteriors al 13 de març del 2021, satisfent, en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i si procedeix, reduint el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

L’ajuda concedida no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • Si es tributa per mòduls es podran rebre fins a 000€.
 • La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 000 i 200.000€.