Serveis professionals i d'assessoria empresarial

 

Dret fiscal

 

Proporcionem orientació i assessorament en una varietat d'impostos, incloent-hi els impostos directes i indirectes i els aranzels duaners. A més, ens ocupem d'impostos autonòmics, municipals, taxes i preus públics. Oferim serveis d'elaboració d'estudis i informes de fiscalitat, així com planificació fiscal a nivell tant particular com empresarial.

També ens especialitzem en la planificació patrimonial i successòria, analitzem l'aplicació d'exempcions i bonificacions en la transmissió d'empreses familiars. Així mateix, abordem qüestions de fiscalitat empresarial, incloent-hi procediments de derivació de responsabilitat tributària i la consolidació fiscal del IS i l'IVA.

Oferim serveis d'assessorament en temes relacionats amb la fiscalitat internacional. Així mateix, ens encarreguem de representar als nostres clients en procediments de comprovació de gestió i recaptació tant a nivell nacional com autonòmic i local. També assistim en procediments sancionadors i gestionem recursos, reclamacions economicoadministratives i altres procediments de revisió en via administrativa.

Finalment, plantegem consultes a la DGT del Ministeri d'Hisenda i òrgans equivalents de les Comunitats Autònomes.

1

1

Dret mercantil

 

El nostre Departament de Dret Mercantil està especialitzat en l'àrea societària i les fusions i absorcions.

Quant a l'àrea societària, oferim un complet conjunt de serveis que inclouen l'assistència en juntes de socis i/o accionistes i en reunions de l'òrgan d'administració, juntament amb la redacció d'actes i certificacions corresponents. A més, brindem suport en processos de renovació de l'òrgan d'administració, assegurant la continuïtat i eficiència en la gestió de l'empresa. El nostre equip d'experts proporciona assessorament detallat en matèria de retribucions dels administradors societaris, garantint que aquestes estiguin alineades amb les millors pràctiques i la normativa vigent. També gestionem els trasllats de domicili social, assegurant una transició sense problemes en cas de ser necessari.

En l'àmbit de les fusions i absorcions, oferim un servei complet que abasta ampliacions i reduccions de capital. La nostra experiència ens permet guiar als nostres clients a través de processos de constitució de societats de manera eficient i en compliment amb les regulacions vigents. En aquest context, brindem assessorament en la presa de decisions estratègiques i garantim una implementació reeixida d'aquestes operacions, buscant sempre maximitzar els beneficis per als nostres clients.


Dret laboral

 

El nostre Departament de Dret Laboral ofereix conjunt de serveis dissenyats per a abordar les diverses necessitats relacionades amb les relacions laborals.

Oferim assessorament en les qüestions relacionades amb la Seguretat Social, assegurant que les empreses compleixin amb les obligacions legals i fiscals. Així mateix, brindem representació legal per a garantir que les empreses estiguin preparades i compleixin amb els requisits establerts per l'autoritat laboral de cara a possibles inspeccions de treball. En matèria de contractació laboral, ajudem les empreses a elaborar nòmines i a dissenyar contractes de treball que compleixin amb la legislació vigent.

En situacions de conflicte laboral, incloent-hi acomiadaments, oferim serveis de conciliació per a resoldre disputes de manera amigable i evitar litigis costosos. El nostre enfocament és trobar solucions equitatives que beneficiïn a totes dues parts i mantinguin un ambient de treball harmoniós. Així mateix, facilitem la comunicació i la negociació entre ocupadors i membres sindicals o representants dels treballadors,

1

1

Comptabilitat

 

Realitzem una anàlisi exhaustiva dels estats financers per a avaluar la salut financera dels nostres clients. Això inclou la identificació d'àrees de millora i oportunitats d'optimització. També gestionem la comptabilitat de persones físiques i jurídiques, assegurant un registre precís de totes les transaccions financeres.

Preparem i presentem les obligacions comptables i els comptes anuals dels nostres clients d'acord amb les normatives i terminis establerts. Així mateix, gestionem la preparació i presentació d'impostos, assegurant que els nostres clients compleixin amb les obligacions fiscals i optimitzin la seva situació tributària.

Oferim la preparació de la consolidació d'estats financers per a grups empresarials, proporcionant una visió global i coherent de la situació financera de l'empresa matriu i les seves filials. També preparem i gestionem el Subministrament Immediat d'Informació (SII) dels nostres clients i proporcionem informes de valoració, control i gestió per a ajudar els nostres clients a prendre decisions estratègiques basades en dades financeres sòlides.


Herències i testaments

 

Els nostres professionals assessoren i preparen testaments notarials, garantint que els desitjos i disposicions dels nostres clients es reflecteixin de manera precisa i legalment vàlida. També realitzem inventaris hereditaris exhaustius que detallen els actius i passius de l'herència, la qual cosa facilita una administració transparent i justa de la successió.

Oferim serveis de mediació per a facilitar un repartiment harmoniós del cabal hereditari entre els hereus i gestionem les acceptacions d'herències de manera eficient i legal. Proporcionem representació legal en les diferents etapes del procés successori, incloent-hi l'assistència davant notari durant la signatura de documents i actes relacionades amb l'herència.

1